אודות המועצה

דף הבית » בחירות 2018

בחירות 2018

לוגו בחירות לרשות המקומית

הבחירות לרשויות המקומיות יתקיימו ביום 30.10.2018

החל מיום רביעי 04/07/2018 ועד ליום ראשון 15/07/2018 רשאי כל חבר ביישוב / באגודה שיתופית להתיישבות חקלאית לעיין בפנקס הבוחרים ולראות אם הוא רשום כחבר אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית.

פנקס הבוחרים המוצג משקף את כמות חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית שהינם גם תושבי היישוב.

הפנקס המוצג אינו סופי אלא בא לוודא ולעדכן את כמות תושבי היישוב שהינם גם חברים באגודה השיתופית להתיישבות חקלאית. פנקס הבוחרים הסופי (לאחר שלב זה) יכנס לתוקף ביום 23.9.2018.

בהתאם לסעיף 90 (ב) בצו, כל אדם רשאי להגיש לוועדת הבחירות ערר על כך שהוא או זולתו סומן או לא סומן ברשימה כחבר אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית.

יש להגיש את הערר לא יאוחר מיום ראשון 15/07/2018 על גבי "טופס הגשת ערר" לוועדת הבחירות במשרדי המועצה אצל רעות חזן בלשכת המנכ"לית. טפסי ערר נמצאים במשרדי האגודה ובמשרדי מנכ"לית המועצה

הערר יוגש בכתב לוועדת הבחירות בטופס נספח א' בלבד

  • ערר של אדם לגבי עצמו – יוגש לוועדת הבחירות בעותק אחד
  • ערר של אדם לגבי הזולת – יוגש לוועדת הבחירות בשני עותקים

ניתן לעיין בפנקס הבוחרים בימים א' – ה' בין השעות 8:30 – 12:30 במזכירות הועד המקומי בישוב או במשרד מנכ"לית המועצה בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:30

בכבוד רב,

אבנר פוקס
יו"ר ועדת הבחירות

להודעה ליישובים בדבר העברת פנקס הבוחרים לחץ כאן

לטופס הגשת ערר לחץ כאן