אודות המועצה

ועדת הנהלה

תפקיד הוועדה לדון בנושאים כספיים העומדים על סדר יומה של מועצת הרשות כמו: תקציב רגיל ופיתוח, תקציבי מילואים, תקציב ותקן המבקר, דוחות כספיים, הלוואות ואשראי, ארנונה ועוד. ללבן נושאים אלו ולהגישן לדיון ולאישור במועצת הרשות. במועצה אזורית חוף השרון ועדת הנהלה מכהנת גם כועדת כספים

חברי הוועדה:

אלי ברכה- יו"רראש המועצהבית יהושע
יוסי תאטחבר מליאהבית יהושע
יוסי גבעוןחבר מליאהאודים
אורן שניחבר מליאהכפר נטר
ברק בן אריהחבר מליאהגעש
דני מנהייםחבר מליאהארסוף קדם