אודות המועצה

ועדת הנחות ארנונה

החברים בוועדה:

אנדי וולף - יו"רחבר מליאה
הילה טרייבר מנכ"לית המועצה
עו"ד אורטל אזולאימנהלת מחלקת גבייה
אולגה ששקיסגזברות
סיונה גולןמנהלת מחלקת רווחה
עו"ד ישראל נשבןיועץ משפטי
רמי דור חבר מליאה