אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » פרוטוקולים מליאה » פרוטוקולים מליאה 2018

פרוטוקולים מליאה 2018

פרוטוקול מליאה מס 67
סדר היום

1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 66
2 .הצגת תכנית עבודה 2019- מנכ"לית
3 .אורכה למכרז רכש
4 .ביוב ארסוף
5 .ארסוף קדם
6 .תב"רים
7 .דיווח דוחות כספיים
8 .דוח כספי מבוקר 2017
01/2018 רבעוני דוח. 9
10.עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה

לחץ כאן 

לחץ כאן 

לחץ כאן 

לחץ כאן 

פרוטוקול מליאה 65
סדר היום

1 .אישור פרוטוקולי מליאה: 63 ,64
2 .אשרור מליאה טלפונית מס' 3
3 .ניצנים
4 .קביעת מודד
5 .יו"ר ועדת הבחירות ותוספת חברים
6 .האצלת סמכויות "לאחזקת )או הפעלת( בית עלמין ומתן שירותי קבורה"
7 .דיון על יועץ משפטי
8 .תב"רים
9 .עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן

תמלול
חומר נלווה

לחץ כאן 

פרוטוקול מליאה 64
סדר היום

1 .אישור פרוטוקול מליאה: 62
2 .אישור המשך גביית אגרת שמירה עד לשנת 2019
3 .המשך העסקת קצין בטיחות מעל גיל 70
4 .חוקי עזר – עדכון תעריף לגבייה
5 .תב"רים
6 .מינוי ועדת בחירות מקומיות 2018
מינוי אסנת צימרמן כממלאת מקומו של אהוד רפפורט בוועדות המועצה
7 .עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול
חומר נלווה

לחץ כאן

פרוטוקול מליאה מספר 63
סדר היום

1 .אישור פרוטוקול מליאה: 62
2 .עדכון תקציב
3 .עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן

תמלול
חומר נלווה

לחץ כאן 

פרוטוקול מליאה מספר 62
סדר היום

1 .אישור פרוטוקול מליאה: 61
2 .דוח גבייה
3 .עדכון נישומים ביתרות זכות
2017 4 רבעון דוח. 4
5 .החלפת נציגים בוועד ארסוף
6 .הסכם ניצנים
7 .ועדת תמיכות
8 .תב"רים
9 .הנחת מילואים – עדכון
10 .הליך מו"מ לפיתוח גני בצרה
11 .מינוי איילת בריליאנט כנציגת ציבור בוועדות בחינה
12 .עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול
חומר נלווה

לחץ כאן

פרוטוקול שלא מן המניין - 21.1.18
סדר היום

1 .בחירת יועץ משפטי
2 .חלופת בית עלמין

הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול
חומר נלווה