אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » פרוטוקולים מליאה » פרוטוקולים מליאה 2018

פרוטוקולים מליאה 2018

פרוטוקול מליאה מס' 1
סדר היום
 1. הצהרת חברי המליאה
 2. דברי פתיחה – ראש המועצה
 3. מצגת תפקיד ועבודת המליאה וועדותיה
 4. בחירת סגן ראש המועצה
 5. אשרור מינוי משרות אמון
 6. אישור מורשי חתימה
 7. מינוי נציג בקולחי השרון, רשות ניקוז ודירקטוריונים
 8. בחירת וועדות
הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה

לחץ כאן 

פרוטוקול מליאה מס' 2
סדר היום
 1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 1
 2. רוני ניימן: המאבק להרחקת אסדות הגז
 3. הצגת תכנית עבודה: מנכ"לית
 4. הצגת תכנית עבודה: המחלקה לשירותים חברתיים
 5. האצלת סמכויות לוועדים המקומיים
 6. האצלת סמכויות – העברת תקציב לישובים
 7. מינוי ועדות
 8. מינוי א. חופש המידע
 9. מדיניות הפצת מיילים של חברי המליאה לטובת השתתפות בכנסים
 10. תב"רים


 

הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה

ארנונה לישובים סופי לחץ כאן 

האצלת סמכויות לוועדים המקומיים לחץ כאן

מחלקת שירותים חברתיים – מצגת למליאה תכנית עבודה 2019 לחץ כאן

 

פרוטוקול מליאה מס' 3
סדר היום
 1. הצגת תוכניות עבודה: מחלקת חינוך, הגיל הרך וילדים ונוער
 2. מינוי נציגי ציבור לוועדות בחינה
 3. מינוי מנכ"לית המועצה כממלאת מקום של ראש המועצה בוועדות בחינה
 4. השלמת מינוי ועד מקומי כפר נטר
 5. תקציב 2019
 6. תב"רים

 

הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה

מבנה ארגוני עתידי לחץ כאן 

מבנה ארגוני קיים 122018 לחץ כאן 

פרוטוקול מליאה מס 67
סדר היום

1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 66
2 .הצגת תכנית עבודה 2019- מנכ"לית
3 .אורכה למכרז רכש
4 .ביוב ארסוף
5 .ארסוף קדם
6 .תב"רים
7 .דיווח דוחות כספיים
8 .דוח כספי מבוקר 2017
01/2018 רבעוני דוח. 9
10.עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה

לחץ כאן 

לחץ כאן 

לחץ כאן 

לחץ כאן 

פרוטוקול מספר 66
סדר היום

על סדר היום:

 1. הצגת יועמ"ש חדש
 2. שינוי תעריפים היטל סלילה וצו ארנונה
 3. אישור פרוטוקולי מליאה: 65, 63
 4. אשרור מליאה טלפונית מס' 4
 5. הסכם קיר אקוסטי
 6. עדכון נישומים ביתרות זכות – תהליך עבודה
 7. סגירת העמותה לקידום החינוך בחוף השרון – סופי
 8. תבחינים לתמיכות 2019
 9. קביעת חברי הועד
 10. מחיקת חובות
 11. תקציב געש
 12. תב"רים
 13. עדכונים
הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה
פרוטוקול מליאה 65
סדר היום

1 .אישור פרוטוקולי מליאה: 63 ,64
2 .אשרור מליאה טלפונית מס' 3
3 .ניצנים
4 .קביעת מודד
5 .יו"ר ועדת הבחירות ותוספת חברים
6 .האצלת סמכויות "לאחזקת )או הפעלת( בית עלמין ומתן שירותי קבורה"
7 .דיון על יועץ משפטי
8 .תב"רים
9 .עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן

תמלול

לחץ כאן 

 

חומר נלווה

לחץ כאן 

לחץ כאן 

פרוטוקול מליאה 64
סדר היום

1 .אישור פרוטוקול מליאה: 62
2 .אישור המשך גביית אגרת שמירה עד לשנת 2019
3 .המשך העסקת קצין בטיחות מעל גיל 70
4 .חוקי עזר – עדכון תעריף לגבייה
5 .תב"רים
6 .מינוי ועדת בחירות מקומיות 2018
מינוי אסנת צימרמן כממלאת מקומו של אהוד רפפורט בוועדות המועצה
7 .עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה

לחץ כאן

לחץ כאן

לחץ כאן 

פרוטוקול מליאה מספר 63
סדר היום

1 .אישור פרוטוקול מליאה: 62
2 .עדכון תקציב
3 .עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן

תמלול
חומר נלווה

לחץ כאן 

לחץ כאן 

לחץ כאן 

פרוטוקול מליאה מספר 62
סדר היום

1 .אישור פרוטוקול מליאה: 61
2 .דוח גבייה
3 .עדכון נישומים ביתרות זכות
2017 4 רבעון דוח. 4
5 .החלפת נציגים בוועד ארסוף
6 .הסכם ניצנים
7 .ועדת תמיכות
8 .תב"רים
9 .הנחת מילואים – עדכון
10 .הליך מו"מ לפיתוח גני בצרה
11 .מינוי איילת בריליאנט כנציגת ציבור בוועדות בחינה
12 .עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה

לחץ כאן

לחץ כאן

לחץ כאן 

לחץ כאן 

לחץ כאן 

פרוטוקול שלא מן המניין - 21.1.18
סדר היום

1 .בחירת יועץ משפטי
2 .חלופת בית עלמין

הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול
חומר נלווה