אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » תמיכה לעמותות

תמיכה לעמותות

המועצה האזורית חוף השרון משקיעה משאבים רבים בכדי להעניק תמיכה כספית לעמותות שונות ברחבי המועצה לקידום פועלן ותרומתן לקהילה.

תמיכת המועצה נקבעת בתחילת כל שנה בהתאם לתקציב המועצה.

עמותות רשאיות להגיש בקשה לתמיכה כספית בהתאם ל"נוהל לתמיכות במוסדות ציבור ע"י רשויות מקומיות", זאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/2006 מיום 23.8.06 והדרישות המשלימות של המועצה. רק עמותות אשר עונות על תנאי הסף בתבחינים בתחום בו מתבקשת התמיכה, רשאיות להגיש בקשה מתאימה וזאת בהתאם לנהלים.

בקשת תמיכה חתומה בצרוף המסמכים הנדרשים ופירוט כנדרש בנוהל התמיכות יש להגיש עד ליום ה- 30 ביוני 2017. טפסים והצהרת המנהל להגשת הבקשה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המועצה או לפנות לגזברות המועצה.