אודות המועצה

תבחינים למתן תמיכות לשנת 2017

מבוא

 1. מועצה אזורית חוף השרון (להלן: "המועצה") תדון במתן תמיכות מתקציב המועצה למוסדות השונים בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006 (להלן: "הנוהל"). ואין במסמך זה כדי לגרוע מהוראות הנוהל אלא להוסיף עליו בלבד.
 2. התמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי לתיתה לרבות על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.
 3. חלוקת הסכום המיועד לתמיכה תיעשה על פי נושא התמיכה. נושאי התמיכה נקבעו בהתאם לנושאי התקציב לתמיכה שנקבעו בתקציב 2017, וניתן יהיה להוסיף עליהם ו/או לשנותם בכפוף לקבלת החלטת מליאת המועצה, והגדרה תקציבית כדין.
 4. התמיכה בין אם ישירה ובין אם עקיפה, תינתן לשנת התמיכה כהגדרתה בנוהל.
 5. התמיכה תינתן עבור פעילות המתקיימת בתחום המועצה האזורית חוף השרון ו/או עבור שירותים הניתנים לתושבי המועצה.
 6. המועצה תדון בבקשות התמיכה בהתאם למסמכים ולנתונים שיוגשו על ידי המוסד המבקש תמיכה, ותהא רשאית לאשר את התמיכה, לדחותה כולה או חלקה, או להתנותה בתנאים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. התמיכה תשולם בתשלומים במועדים שיקבעו על פי הנחיות הגזברית, ועל פי שיקול דעתה ובהתאם לסעיף 18.1 לנוהל.
 8. מוסד החייב כספים למועצה יקוזזו כספים אלו מתוך כספי התמיכה שהוענקו לו, אלא אם כן החליטה מליאת המועצה אחרת מטעמים שיירשמו.
 9. המועצה תהיה רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות הנוהל, וכן משיקולים תקציביים של המועצה.
 10. סך כל סכום התמיכה יהיה בשיעור שלא יעלה על % 90 מעלות הפעילות הנתמכת, בכפוף לכך שסך התמיכה בצרוף שאר הכנסותיו של מוסד הציבור לא יעלה על כלל הוצאותיו.
 11. התמיכה במוסד הציבור תאושר רק לשנת תקציב אחת.
 12. תנאי למתן התמיכה הינו פעילות מוסד הציבור בתחום הנתמך במשך שנה לפחות, זולת אם מנימוקים שירשמו תחליט מליאת המועצה. לאחר קבלת המלצת ועדת התמיכות, כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.

 

ספורט:

תמיכה תינתן אך ורק לעמותות רשומות למטרות מימון פעולות אגודות ספורט רשומות בתחום הספורט הייצוגי, סיוע לפעילות השוטפת ולתחזוקה שוטפת. המועצה תקבע בתחילת כל שנה את ענף הספורט ו/או ענפי הספורט אשר היא תתמוך בו ו/או בהם במהלך השנה.

תנאי סף:

 1. אגודה רשומה כחוק כעמותה או חברה שלא למטרת רווח.
 2. אגודת ספורט המתחרה במסגרות רשמיות ומייצגת את מועצה אזורית חוף השרון.
 3. 100% מהיקף פעילות אגודת הספורט מתבצעת בתחום מועצה אזורית חוף השרון בלבד.

 

תמיכה במוזיאונים:

תמיכה תינתן אך ורק לעמותות רשומות הפועלות בחוף השרון בתחום של הנצחת השואה והגבורה ומתן שירותים למוסדות חינוך בתחום ההיסטורי.

תנאי סף:

 1. אגודה רשומה כחוק כעמותה או חברה שלא למטרת רווח.
 2. לעמותה מבנים המשמשים כמוזיאון על כל הנלווים לו בחוף השרון.
 3. העמותה תתחייב למתן שירותים בתחום פעילותה לכל מוסדות החינוך והציבור של המועצה.

 

בריאות וחינוך

תמיכה בעמותות רשומות הפועלות לאפשר לילדים המתמודדים עם קשיים לרבות התמודדות עם מחלות קשות, יתמות, שכול, פעילויות פנאי ונופש לתקופות קצרות בשיתוף פעולה עם נוער מתנדב מחוף השרון, ובתחום חוף השרון,

והעומדים בתנאי סף אלה:

 1. עמותה רשומה כחוק או חברה שלא למטרות רווח.
 2. הפעילויות תהיה לתקופות קצרות במהלך השנה ובתקופות של חופשות בתי ספר.

התמיכה תינתן כתמיכה עקיפה ע"י שימוש במבני מוסדות החינוך.

 

מוזיקה ונגינה

תמיכה בעמותות רשומות הפועלות בתחום מועצה אזורית חוף השרון, בתחום לימודי מוסיקה ונגינה לילדים בגילאים של עד כיתות י"ב.

והעומדים בתנאי סף אלה:

 1. עמותה רשומה כחוק או חברה שלא למטרות רווח.
 2. הפעילות תתבצע בתחום המועצה האזורית חוף השרון.
 3. 95% מהמשתתפים הם תלמידי המועצה.

 

להורדת טופס בקשת תמיכה לחץ כאן