אודות המועצה

דוח דין וחשבון לשנת 2017

דו"ח זה משקף במידה ניכרת את מדיניות השקיפות שחרטה על דגלה המועצה

השקיפות מתבטאת בתהליכים רבים ומגוונים אשר עיקרם העמדת מידע לציבור באופן יזום

למבנה הרשות לחץ כאן

בעלי תפקידים ברשות ודרכי התקשרות עימם לחץ כאן

הממונה על חופש המידע ברשות לחץ כאן

יצירת קשר עם הרשות ופניות הציבור לחץ כאן

ליצירת קשר לחץ כאן

לתקציב שנת 2017 לחץ כאן

פירוט הוצאותיה של הרשות בשנה החולפת לחץ כאן

תקציב לשנת 2018 לחץ  כאן

לחוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמה בשנת 2017 לחץ כאן

מלגות במימון הרשות לחץ כאן 

תמיכה לעמותות לחץ כאן 

חוקי עזר לחץ כאן

דין וחשבון 2018 לחץ כאן 

דיווח הממונה על פעילות חופש המידע לחץ כאן