אודות המועצה

הודעה על דחיית מועדי ההגשה במכרזים וקולות קוראים לאור התפרצות וירוס הקורונה

המועצה האזורית חוף השרון
מודיעה בזאת על דחייה של מועדי ההגשה במסגרת ההליכים הבאים:


– מכרז פומבי מס' – 22/2020להספקת שירותי עזרה ראשונה בחוף הים
– מכרז פומבי מס' – 23/2020התקשרות מסגרת להספקת מוצרי מכולת
– מכרז פומבי מס' – 24/2020לרכישת נכס מקרקעין בכפר חרוצים
– קול קורא הזמנה להגיש הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ למועצה ורישום
למאגר היועצים של המועצה בתחום החינוך
לאחר חזרה לשגרה יפורסמו לוחות זמנים מעודכנים

(על המציעים להתעדכן בפרסומי המועצה באתר במסגרת המכרז)
טלפונים לבירורים: 04-6336070 ,09-9596580 שלוחה .7
אלי ברכה – ראש המועצה