אודות המועצה

התקשרות בפטור ממכרז לשירותי כח אדם זמני