אודות המועצה

החלטה להתקשרות פטורה ממכרז

להחלטת ועדת השלושה להתקשרות עם משכ"ל לחץ כאן