אודות המועצה

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח