אודות המועצה

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח ליסינג תפעולי לכלי רכב מס' לת/24/2020