אודות המועצה

התקשרות פטורה ממכרז לשירותי ניהול ופיקוח