אודות המועצה

ועדת הנחות ארנונה

חברי הוועדה:

ברק בן אריה חבר מליאהגעש
אנדי וולף חבר מליאהחרוצים