ועדת רכש מופקדת על פעילויות הרכש של הרשות ועל רישומו, מדווחת על רישום אי התאמות בין מלאי המחסנים ובין הרישומים בספרים, ומחליטה על דרכי עדכון הרישומים וכן מחליטה על ייעודם של טובין בלתי ראויים לשימוש ואינם ניתנים למכירה.

בקשות לאישור: