הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין, ומהווה חלק ממערכת הבקרות והאיזונים של המבנה הדמוקרטי בשלטון ישראל. תפקידה של הביקורת הציבורית להבטיח שהגוף השלטוני המבוקר פועל בהתאם לכללים שנקבעו לו כדין, ולדווח על חריגה מהם.

הביקורת אינה חלק ממערך הביצוע של הרשות אותה היא הוסמכה לבקר.

בינואר 2008 נכנס לתוקף  תיקון (מספר 47) לפקודת המועצות, לפיו הורחבה חובת המינוי של המבקר הפנימי גם למועצות אזוריות. תיקון זה הוביל להאחדת כללים בנוגע לעבודת המבקר בכל סוגי הרשויות, בהתאם לסעיפים הרלוונטיים בפקודת העיריות.

תפקידי המבקר:

בלשון החוק, תפקידי המבקר הפנימי ברשות מקומית הם:

  1. לבדוק אם פעולות הרשות המקומית נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  2. לבדוק את פעולות עובדי הרשות המקומית.
  3. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים ברשות המקומית מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  4. לבקר את הנהלת החשבונות של הרשות המקומית ולבדוק אם דרכי החזקת כספי הרשות המקומית ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

סמכות הביקורת

הכפופים לסמכות הביקורת של מבקר הרשות הם: ראש הרשות, חברי המועצה, עובדי הרשות, המועצה הדתית חבריה ועובדיה, וכן כל גוף שהרשות משתתפת במינוי הנהלתו, או שהיא משתתפת בתקציבו כדי עשירית ומעלה. כפועל יוצא מכך, ישובים, תאגידים ועמותות שהרשות תומכת בתקציבם, נתונים אף הם לביקורת המבקר הפנימי.

על מנת לאפשר למבקר הרשות לבצע את תפקידו כיאות, מחייב החוק (את כל מי שכפוף לסמכות הביקורת), להמציא למבקר כל מסמך שידרוש, וכן להעניק לו הסברים ומענה לשאלותיו. כמו כן, למבקר הרשות ישנה זכות גישה ישירה לכל המידע הממוחשב של הרשות המקומית.

עבודת הביקורת מתבצעת בכפוף לתוכנית עבודה שנתית. הנקבעת על פי שיקול דעת המבקר, תוך התחשבות בדרישת ראש הרשות והמלצות ועדת הביקורת והנהלת הרשות.

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

התוצר העיקרי של עבודת הביקורת הוא דוח ביקורת שנתי המוגש לראש הרשות, ועדת הביקורת ומליאת המועצה. דוח הביקורת מוגש רק לאחר שהתקבלו תגובות המבוקרים לכתוב בו.

לאחר אישור הדוח במליאת המועצה הוא גלוי לציבור.

הביקורת היא כלי אפקטיבי המאפשר התייחסות, התייעלות, עבודה נכונה יותר, חיסכון וטוהר מידות, בקרב עובדי המועצה וגורמיה לצד הטעמת דרכי עבודה, שעיקרם יעילות וקידום המועצה.

אורלי רזניקוב

מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור