אודות המועצה

דף הבית » מחלקות המועצה » תכנון ובניה » מידע תכנוני

מידע תכנוני

סעיף 119 א' לחוק התכנון והבנייה

הועדה המקומית תמסור בכתב לכל המעוניין בקרקע, לפי בקשתו ותוך שלושים ימים, מידע בדבר תכניות הנוגעות בקרקע, בין שהן תקפות, מופקדות או פורסמה הודעה על הכנתן (לפי סעיף 77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע), אם נקבעו התנאים כאמור.

הועדה תמסור במקביל מידע בדבר חבות בתשלום היטל השבחה וכן יעודה של הקרקע והשימושים המותרים, זכויות הבנייה לפי כל תכנית, מגבלות וכיוצא בזאת.

מתי מבקשים מידע תכנוני

מידע תכנוני ניתן לבקש בכל עת ולכל מטרה – לפני ביצוע רכישת מקרקעין או לפני ביצוע שינויים בו. על פי נהלי הועדה, לפני הגשת בקשה להיתר בנייה, חובה על המבקש להמציא מידע תכנוני. תוקף המידע התכנוני שנמסר למבקש, תקף עד 6 חודשים מיום מסירתו.

כיצד מגישים בקשה למידע תכנוני

את הבקשה למידע תכנוני יש להגיש בכתב יד בלבד. הבקשה מחוייבת להיות מנוסחת באופן ברור וקריא. יש למסור את הבקשה למשרדי הועד באופן ידני או בדואר ישראל.

 כדי שההתייחסות לבקשה תהיה מקיפה ומקצועית, על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים:

  • פרטי המבקש – שם פרטי ומשפחה
  • כתובת המבקש – כתובת עדכנית
  • אמצעי ליצירת קשר – טלפון (בית, עבודה, טלפון נייד, פקס וכדומה)
  • גושים ו/או חלקות עליהם נדרש המידע
  • פירוט שאלות או פרוט של המידע המבוקש על משבצת הקרקע, כגון: ייעודי קרקע, זכויות בנייה, תשתיות, מצב תכנון סביבתי, אגרות היטלי השבחה וכדומה.

תשלום

התשלום בעבור המידע התכנוני מתבצע באמצעות המחאה לפקודת "המועצה האזורית חוף השרון" בסכום הנקוב באגרת מסירת מידע תכנוני. בבקשה יש לציין את האופן הרצוי לקבלת המידע התכנוני – בדואר או במסירה ידנית. במידה ולא יצוין אחרת, המידע ישלח בדואר.

המידע התכנוני יימסר בתוך 30 יום, מיום קבלת הבקשה במשרדי הועדה.