אודות המועצה

ממשיכים לקדם את תוכנית בית שלישי בנחלה

בתחילת חודש יולי התקיימה ישיבת התנעה לפרויקט בית שלישי בנחלה עם ראשי האגודות של המושבים; המועצה חתמה על הסכם עם משרד חגי דביר אדריכלים לביצוע התוכנית

התוכנית לתוספת יחידה שלישית בנחלות, אשר יזמה המועצה ויצאה לאחרונה לדרך, הינה תוכנית מפורטת שנועדה לקבוע את זכויות הבנייה המאפשרות תוספת יחידה שלישית בנחלות המושבים, ואת התנאים למימוש יחידת המגורים הנוספת. התוכנית תיצור חלוקה פיזית של חלקת המגורים במושבים, תוך שמירה על הרקמה הכפרית של היישוב ומתן מענה לצרכי הציבור הנובעים מהתוכנית. התוכנית תחול על כל הנחלות בתחום המועצה.

אופי התוכנית בעיקרו תקנוני, עם נספחי בינוי מנחים. מאפיין זה מאפשר גמישות תכנונית רבה יותר. לצורך בחירת המשרד המתכנן פנתה המועצה לשלושה משרדי תכנון, ולאחר הליך של השוואת ההצעות והצגתן בפני נציגי האגודות החקלאיות, נבחר משרד חגי דביר אדריכלים לביצוע התוכנית.

​סך עלות התוכנית עומדת על כ-700,000 ₪, והיא ממומנת ​ישירות על ידי האגודות החקלאיות, אשר העבירו למועצה את חלקן היחסי בעלותה. הריכוז הלוגיסטי של התהליך​ יהיה באחריות המועצה, וניהולו יבוצע על ידי ועדת היגוי וועדת עבודה מצומצמת. ההליך יתקיים בשיתוף הציבור, תוך קיום מפגש השקה עם כלל התושבים, סבב מפגשים במושבים ומפגשי שיתוף ציבור רחבים. לוח הזמנים המשוער ​להשלמת התוכנית ​מוערך בתשעה חודשים.

ישנם יתרונות רבים לעריכת תוכנית מועצתית לתוספת יחידה שלישית בנחלות: הועדה המקומית מייצגת את כלל היישובים, ועל כן התוכנית תספק ראייה כוללת לצרכי המושבים, כנדרש על ידי הועדה המחוזית. כמו כן, הועדה המקומית במועצה הינה בעלת כוח "מיקוח תכנוני" משמעותי מול הגורמים הנוטלים חלק בהליך התכנוני ובהתמודדות עם התנגדויות. מאחר שאישור התוכנית הינו בסמכות הוועדה המחוזית, יתקיים במחוז דיון בתוכנית אחת במקום התמודדות עם מספר רב של תוכניות יישוביות.