אודות המועצה

מסלול ירוק לבחינת הנחה בארנונה לתושבי המועצה

משבר הקורונה: מועצת חוף השרון פותחת מסלול מהיר לבחינת מתן הנחה בארנונה לתושבים שנפגעו כתוצאה מהמשבר הכלכלי

חדש בחוף השרון: נוהל מסלול ירוק בועדת הנחות לארנונת מגורים לתושבי חוף השרון אשר נפגעו פגיעה כלכלית משמעותית  עקב משבר הקורונה: מליאת המועצה אישרה בשבוע שעבר מסלול חדש לקיצור הבירוקרטיה בבקשות תושבים למתן הנחה בתשלומי הארנונה כתוצאה מהמשבר הכלכלי שנגרם עקב מגפת הקורונה. במועצה מאמיני כי בדרך זו יוכלו לחתוך ולקצר את הבירוקרטיה לפניות תושבים הזקוקים להנחות בשל המשבר הכלכלי אליו נקלעו.

כידוע, עקב משבר הקורונה, מספר המובטלים, מבקשי דמי האבטלה והעצמאים אשר הכנסתם נפגעה במדינת ישראל קפץ דרמטית ומס' מבקשי דמי האבטלה והמובטלים חצה את 1,000,000. למרבה הצער, המשבר הכלכלי לא פסח על תושבי מועצה אזורית חוף השרון  ומספר רב של תושבים הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת), פוטרו ממקום עבודתם או שעסקיהם נפגעו קשות ונקלעו למשבר כלכלי קשה ובלתי צפוי בחייהם.

המועצה פועלת בכל הדרכים על מנת לסייע לתושבי היישובים בתקופה מאתגרת זו בין היתר על ידי פתיחת מסלול חדש להגשת בקשות להנחות בארנונה על רקע כלכלי או הנחת נזקק. לאור הבנת חומרת המצב ולאחר בחינת האפשרויות העומדות לרשות המועצה ברמה המשפטית, החליטה המועצה ליזום "מסלול ירוק" במסגרתו ינתנו הנחות בארנונה בשיעור קבוע ושוויוני ובהליך מהיר לתושבי המועצה שאחד או שני בני הזוג שהוצאו לחל"ת או פוטרו ממקום עבודתם או שהכנסותיהם מעסק עצמאי נפגעו, מתוך הכרה בכך שמעת הוצאתם לחל"ת או פיטוריהם או הירידה בהכנסות העסק העצמאי שלהם, נפגעה הכנסתם משמעותית ובהתאם הורע מצבם החומרי.

ראש המועצה אלי ברכה: "מתוך הבנה לקשיים הכלכליים אותם חווים תושבים רבים, אנו פותחים מסלול מהיר לבחינת מתן הנחות לארנונה למגורים. בתחילת המשבר פעלנו כדי לתת פטור מארנונה לעסקים במועצה וכעת אנו פועלים לבוא לקראת תושבים רבים שנפגעו עקב המשבר וזכאים לקבל הנחה בתשלומי הארנונה. אני תקווה שצעד זה יקל ולו במעט את המעמסה הכלכלית שחווים תושבים רבים. אנו קשובים למתרחש וממשיכים לחשוב ולפעול לייצר פתרונות נוספים לרווחת התושבים".

לחצו כאן להורדת טופס הבקשה

במסגרת סעיף 7 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993, נקבע כי לועדת ההנחות של המועצה מוקנית סמכות לתת הנחת נזקק בתנאים להלן:

 1. הועדה תהא מוסמכת לתת הנחה בשיעור עד 70 אחוזים למחזיק בנכס שהוא נזקק; לענין זה, "נזקק" – מחזיק:

(2)   שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

אין חולק כי תושבי היישובים אשר פוטרו או הוצאו לחל"ת ממקום עבודתם או שהכנסותיהם מעסק עצמאי, נפגעו כלכלית באופן משמעותי וברור כי תושבים אלו סובלים ממצוקה כלכלית מיידית ואקוטית ועל כן מעוניינת הנהלת המועצה ליצור מנגנון במסגרתו תוסמך ועדת ההנחות לתת הנחות במסלול מהיר לתושבים אשר עומדים בקריטריונים שוויוניים וברורים שעומדים בהוראות התקנות ואשר יפורסמו לכלל הציבור.

בהתאם לסעיף 7, מעוניינת המועצה להעניק אפשרות לקבלת הנחה בארנונה לתושבי המועצה המחזיקים בנכס למגורים, אשר יציגו את כל המסמכים כדלקמן, המעידים על כך שהוצאו לחל"ת או פוטרו ממקום עבודתם ולא הועסקו במשך לפחות 3 חודשים או לחילופין עסקם העצמאי נפגע כלכלית:

 1. טופס בקשת הנחת נזקק של המועצה וכן נספח בקשת הנחת נזקק לתושבי חוף השרון אשר נפגעו כלכלית עקב משבר הקורונה, המצ"ב כנספח 1.
 2. מכתב מהמעסיק בו מובהר כי התושב הוצא לחופשה ללא תשלום או פוטר ממקום עבודתו בתקופה שהחל מיום 01.03.2020.
 3. אישור/ים מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות לתשלום דמי אבטלה בתקופה שהחל מיום 01.03.2020 ואשר מעיד על כך שהמבקש היה זכאי לדמי אבטלה כאמור לפחות 3 חודשים.
 4. לחילופין, ככל והבקשה מוגשת על ידי עצמאי עליו להציג, במקום המסמכים כמפורט בסעיפים 2-3 לעיל, אישור על הגשת דיווח למע"מ חתום בחותמת בנק הדואר או פלט מהעתק דיווח שנקלט במערכת המקוונת של רשות המסים (מע"מ), אשר מעיד על כך שהיקף ההכנסות בעסק בחודשים מרץ-יוני 2020 ירד ב-40% לעומת שהיקף ההכנסות בעסק בחודשים מרץ-יוני 2019.

לצורך כך, יצרף המבקש העתקים של הדיווח כאמור עבור תקופות:

 • מרץ-אפריל 2020
 • מאי-יוני 2020
 • מרץ-אפריל 2019
 • מאי-יוני 2019

מובהר כי תושבים אשר יגישו את הבקשה כאמור עד ליום 30.11.2020 ויציגו מסמכים אלו, יועברו למסלול מיוחד במסגרתו ועדת ההנחות תתכנס ותאשר על סמך המסמכים כאמור הנחה שנתית בארנונה, בשיעור קבוע מראש כמפורט להלן:

 1. במקרה בו בן זוג אחד הוצא לחל"ת או פוטר או עסקו העצמאי נפגע – 10% הנחה
 2. במקרה בו שני בני הזוג הוצאו לחל"ת ו/או פוטרו ו/או עסקם העצמאי נפגע – 30% הנחה

תושבים אשר שילמו את הארנונה בגין תקופה זו, תרשם להם יתרת זכות במחלקת הגביה שתקוזז מתוך תשלומי עתיד ו/או תשלומים חובה אחרים למועצה.

ההנחה תינתן עבור שטח של עד 100 מ"ר.

ההנחה תינתן עבור נכס למגורים אחד בלבד בו מחזיק המבקש או בן זוגו המתגורר עימו בנכס.

ההנחה מותנית, ככל הנחה אחרת, בתשלום מלוא הארנונה בגין שנת המס 2020 וזאת עד יום 31.12.2020 לכל המאוחר. אי תשלום מלוא הארנונה עד המועד כאמור תביא לביטול ההנחה.

במקרה של זכאות המבקש להנחה נוספת, לא ינתן כפל הנחות  במסלול הירוק והמבקש יהיה זכאי להנחה הגבוהה מבין השתיים.

מובהר כי מטרת המסלול הירוק המתואר לעיל הינה להאיץ ולייעל את הטיפול בבקשות אשר עומדות בתנאים שצוינו לעיל. עם זאת, למען הסר ספק, לועדת ההנחות ניתנת הסמכות לדרוש מסמכים נוספים, לבחון כל מקרה לגופו וכן לדחות בקשות שמצאה שאינן עומדות בקריטריונים ו/או לקבוע שיעור הנחה שונה מן האמור לעיל לפי שיקול דעתה וסמכותה בהתאם לתקנות. עוד מובהר כי בטרם דיון בועדה, תועבר הבקשה לעיון ובדיקת גזבר המועצה ומנהלת מחלקת השירותים החברתיים במועצה בהתאם להוראות התקנות.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותם של תושבי המועצה להגיש בקשה להנחת נזקק, אשר יכולה להגיע לכדי 70% הנחה על כלל תשלומי הארנונה לשנת המס ואולם הדבר נתון לשיקול דעתה של ועדת ההנחות בהתאם להוראות התקנות, לרבות במקרים בהם תושב אינו עומד בקריטריונים שפורטו לעיל.

בברכה,

אלי ברכה

ראש המועצה