נוהל גרירת רכב שהושאר ברשות הרבים – מועצה אזורית חוף השרון

בהתאם לסעיף 8א לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 1984

מטרה                   הגדרת הוראות ותהליך העבודה לשם גרירת רכב שהושאר ברשות הרבים במקום אחד, לתקופה העולה על שלושים ימים במועצה האזורית חוף השרון (להלן: "המועצה"). 

שיטה                   במקרה בו הושאר רכב ברשות הרבים במקום אחד במשך תקופה העולה על 30 ימים, יש לפעול על פי הנוהל הבא:

 1. להוכחת מנין הימים, המפקח יבצע מעקב אחר מיקום הרכב ויצרף הוכחה לכך. המפקח יצלם את הרכב לפחות 3 פעמים (במצלמה עם תאריך): פעם  אחת - ביום בו אותר הרכב, פעם שניה - במהלך ה- 30 ימים מהיום שאותר, ופעם  שלישית - לאחר 30 ימים מהיום שאותר. המפקח יצרף את שלושת התמונות לתיק.
 2. המפקח יפנה למחלקת הגביה במועצה בבקשה לאיתור הבעלים הרשום של הרכב.
 3. המפקח יקבל ממחלקת הגביה במועצה אסמכתא בכתב הקובעת מיהו בעלי הרכב.
 4. המפקח ישלח דרישה בכתב לבעל הרכב לפנות את הרכב בתוך 21 ימים מיום קבלת הדרישה, ויודיע לו כי במידה ולא יעשה כן, רכבו יגרר על ידי המועצה. נוסח דרישה כאמור מצ"ב ומסומן כנספח א'.
 5. הדרישה תוצמד לרכב במקום הנראה לעין, ובנוסף תשלח לבעל הרכב, ככל שניתן לזהותו, דרישה בדואר רשום עם אישור מסירה. המפקח יוציא מאתר האינטרנט של דואר ישראל אישור מעקב משלוח, לפיו מכתב הדרישה התקבל אצל הנמען.  
 6. על אף האמור לעיל, הושאר ברשות הרבים רכב ללא רישיון רכב תקף שניתן לפי פקודת התעבורה או ללא פוליסת ביטוח בתוקף לפי הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל- 1970, המועצה תהיה רשאית לגרור את הרכב בחלוף עשרה ימים מיום הדבקת הודעה על הרכב.
 7. בחלוף 21 ימים מיום ההודעה, המועצה תהיה רשאית לגרור את הרכב. המפקח יפנה לחברת גרירה בבקשה לגרור את הרכב. מצ"ב נוסח פניה לחב' הגרירה, מסומן כנספח ב'.
 8. חברת הגרירה תחזיק את הרכב אצלה במשך 45 ימים. בזמן זה יוכל בעל הרכב לקבל את הרכב מחברת הגרירה.  
 9. כעבור 45 ימים מיום שליחת ההודעה לבעל הרכב, ובמידה ובעל הרכב לא בא לקבל את רכבו, מוסמכת המועצה למכור את הרכב.
 10. במידה ובעל הרכב מבקש לקבל את רכבו בחזרה, טרם מכירת הרכב, יידרש בעל הרכב לשלם למועצה החזר עבור כל הוצאות המועצה בגין גרירת הרכב, החזקתו וכן תשלום כל קנס בגין העבירה הכרוכה בשימוש באותו רכב.
 11. במידה ובעל הרכב לא פנה בבקשה לקבל את רכבו בחזרה, וחלף המועד הקבוע בסעיף 7 לעיל, יפנה המפקח לחברת הגרירה בבקשה למכור את הרכב. מצ"ב נוסח הפניה לחב' הגרירה, מסומן כנספח ג'.
 12. חברת הגרירה תעביר למועצה את תמורת המכירה.
 13. המועצה תעביר לבעל הרכב את תמורת המכירה, בניכוי כל הוצאותיה בגין גרירת הרכב, החזקתו וכן תשלום כל קנס בגין העבירה הכרוכה בשימוש באותו רכב.
 14. המפקח יערוך רישום מדויק ומפורט של כל ההליך ושל כל ההוצאות שנגרמו למועצה עקב הטיפול בגרירת הרכב, ויתייק ב"תיק גרירת רכבים". הודעה זו מטעם המפקח, תהא ראיה להוצאות המועצה.
 15. רכב אשר ניזוק לדעת המועצה ו/או ניכר כי אינו שמיש ו/או הפך גרוטאת רכב, יהפוך לרכוש המועצה עם מילוי הוראות הנוהל וההכנסה ממכירתו תועבר לידי המועצה.
 16. רכב שאינו עומד בתנאים כאמור בסעיף 14 לעיל, תמורת מכירתו תישמר בידי המועצה, בניכוי עלויות גרירתו, אחסנתו ומכירתו, כמו גם כל קנס שהוטל בגינו. ככל ובעל הרכב יפנה למועצה בדרישה לקבלת תמורת הרכב בתוך 3 שנים מיום מכירתו, תשולם התמורה כניכוי ההוצאות והעלויות לעיל לידי בעל הרכב ללא כל תוספת (לרבות ללא תוספת ריבית ו/או הצמדה).

 

 

נספחים:

 1. דרישה לפינוי רכב.
 2. בקשה לגרירת רכב. 
 3. בקשה למכירת רכב.

 

נספח א' לנוהל גרירת רכב

 

 

         תאריך: ___________

 

 

לכבוד

________________

 

________________

______________

בדואר רשום  עם אישור מסירה

 

 

א.נ.,

 

 

 

הנדון: דרישה לפינוי רכב לפי סעיף 8א לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 1984

 

 

 1. רכב מסוג __________________ לוחית זיהוי מס' _________________ שבבעלותך הושאר ברשות הרבים במקום אחד מזה למעלה מ-45 ימים. 

 

 1. הנך נדרש לפנות את הרכב בתוך 21 ימים מיום דרישה זו.

 

 1. אם לא תעשה כן תוך התקופה האמורה, תפעל המועצה לגרירת הרכב תוך חיובך בהוצאות.

 

 1. במידה והנך מעונין בכך כי רכבך יסולק ע"י המועצה, עליך למלא טופס ויתור על הרכב שבו יודגש כי הנך מוותר על הרכב, וכי אין לך ולא יהיו לך כל תביעות נגד המועצה בגין סילוק הרכב הנ"ל.

 

 

 

 

 

 

 

 

  בכבוד רב,

 

 

___________________________

      מועצה אזורית חוף השרון

 

נספח ב' לנוהל גרירת רכב

 

  תאריך: ______________

 

לכבוד

________________

 

________________

______________

 

 

א.ג.נ.,

 

 

הנדון: בקשה לגרירת רכב 

 

 

כמפקח של מועצה אזורית חוף השרון (להלן: "המועצה"), הנני פונה אליך בעניין כדלהלן:

 

 1. ברח' ______________ מס' ____________ בישוב ________, נמצא רכב

 

מסוג ________________ , מס' רישוי ________________, צבע _____________

 

(להלן: "הרכב"). 

 

 1. הרכב עומד במקום הנ"ל, למעלה מ _________ ימים. 

 

 1. בעל הרכב קיבל הודעה בכתב בה נדרש לפנות את הרכב, וכי במידה ולא יפנה את הרכב,   תפעל המועצה לגרירת הרכב כאמור.

 

 1. המועצה פועלת בהתאם לסמכותה מכוח חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 1984, ומבקשת לגרור את הרכב מהמקום. 

 

 1. הנכם מתבקשים לפעול לגרירת הרכב למגרש חניה מוסדר.

 

 1. למען הסר ספק, יובהר כי מכירת הרכב תעשה רק עפ"י בקשת המועצה בכתב, ובחלוף 45 ימים לפחות מיום הגרירה.

 

 1. אנו ממתינים לקבלת אישורכם לביצוע גרירת הרכב, כמפורט לעיל. 

 

 

 

 

 

בכבוד רב,

              

 

___________________________

       מועצה אזורית חוף השרון

 

 

 

נספח ג' לנוהל גרירת רכב

 

  תאריך: ______________

 

לכבוד

________________

 

________________

______________

 

 

א.ג.נ.,

 

 

הנדון: בקשה למכירת רכב 

 

 

 

בהמשך למכתבי מיום _____________ בענין רכב מסוג _________________________ , מס' רישוי ________________ , צבע ___________________ , הנני פונה אליך בבקשה לפעול למכירת הרכב.  

 

עם סיום המכירה, נא העבר לידינו את תמורת המכירה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

   בכבוד רב,

              

 

___________________________

מועצה אזורית חוף השרון

 

 

 

נספח ד' לנוהל גרירת רכב – טופס ויתור על הרכב

 

אני הח"מ _______________, ת.ז ______________ מוותר על רכב מסוג ____________ מספר רישוי ____________ צבע ___________________.

לאחר חתימתי את נספח זה אין לי ולא יהיו לי כל תביעה כנגד המועצה האזורית חוף השרון בגין סילוק הרכב האמור.

 

               ___________________                            ___________________

                              חתימה                                                              תאריך