אודות המועצה

נערכים לבחירות המקומיות

ב-30 לאוקטובר 2018 יתקיימו בחירות בכל הרשויות המקומיות בארץ, כולל במועצה האזורית חוף השרון. במועד יום הבחירות יבחרו תושבי המועצה את ראש המועצה, נציגי היישוב במליאת המועצה ואת רשימת הוועד המקומי. כל הנבחרים במועד הבחירות נבחרים לתקופה של חמש שנים. יום הבחירות יהיה לראשונה יום שבתון, ובכל אחד מיישובי המועצה יוצב קלפי.

 

מה בוחרים?

ראש מועצה (פתק צהוב)

נציג היישוב במליאת המועצה (פתק לבן)

רשימת ועד מקומי (פתק כחול)

מי יכול לבחור? כל אדם שגילו 17 ומעלה ביום הבחירות, וכתובתו ביישוב רשומה במשרד הפנים

נכלל בפנקס הבוחרים ורשאי להצביע בבחירות.

 

מי יכול להיבחר? *סעיף 19 לצו המועצות האזוריות.

מי שרשום בפנקס הבוחרים של היישוב.

ביום הגשת מועמדותו הוא בן 21 שנים ומעלה.

מקום מגוריו הקבוע ביום הגשת מועמדותו הוא בתחום היישוב.

אינו עובד מועצה / ועד מקומי במשכורת.

עובד מדינה / רשות מקומית אחרת – עבודתו אינה עומדת בסתירה או אי התאמה בין תפקידו זה לבין תפקידו כנבחר ציבור.

לא הוכרז כפסול מסעיפי חוק אחרים או כפושט רגל.


בחירות למליאת המועצה

מליאת המועצה היא הגוף בעל הסמכות והיכולת לקבוע מדיניות ולאשר נושאים שהוגדרו בחוק, ובהם: אישור תקציבים, חוקי עזר, תוכניות פיתוח ועוד. בשונה מרשויות עירוניות, בהן הבחירות למליאת הרשות הן כלליות ומתבצעות על פי רשימות, במועצות אזוריות הבחירות למליאת המועצה מתבצעות לפי אזורי בחירה.

כל יישוב בוחר נציג/נציגים מטעמו למליאת המועצה. המליאה מורכבת מנציגי כל היישובים הנמצאים בתחום השיפוט של המועצה. בחוף השרון מכהנים 15 חברי מליאה ובראשם ראש המועצה.


בחירות לוועד המקומי

הוועד המקומי הינו גוף סטטוטורי, האחראי על מתן השירותים המוניציפליים של היישוב, ומייצג את כלל התושבים ביישוב. לוועד המקומי סמכויות מתחום המשפט הציבורי והמנהלי, וחלים עליו כללי המשפט הציבורי-מנהלי. המועצה רשאית לאצול מתפקידיה וסמכויותיה לוועד מקומי, למעט בתחומים מסוימים כגון ייסוד תאגידים, הטלת אגרות והיטלים, חקיקת חוקי עזר, הפקעת מקרקעין ואישור תקציב ועד מקומי. הוועד המקומי הינו גוף משפטי נפרד לחלוטין מהאגודה החקלאית הפועלת באותו היישוב.
הגשת מועמדות למליאת המועצה ולוועד מקומי
כל קבוצת בוחרים המונה 2% לפחות ממספר הבוחרים ביישוב, ולא פחות מ-5 בוחרים, רשאית להגיש רשימת מועמדים לחברות במועצה \ בוועד המקומי.

כ-34 ימים לפני מועד הבחירות יש להגיש רשימות מועמדים על גבי טפסים מיוחדים שנוסחם ופרטיהם קבועים בצו המועצות האזוריות, ומפורסמים על ידי משרד הפנים. בטפסים תתבקשו לספק את הפרטים הבאים:

שם האזור (=ישוב), סמל יישוב.

כינוי וסימון הרשימה (=אות לפתקי ההצבעה).

בא כוח של הרשימה.

פרטי המועמדים ברשימה, כולל חתימה אישית של כל אחד מהמועמדים על כתב הסכמה.

על כל אדם ששמו מוגש כמועמד לחתום אישית על כתב הסכמה לשמש כמועמד. אדם שלא חתם על כתב הסכמה לא יאושר כמועמד.

אדם רשאי להיות מועמד ברשימת מועמדים אחת בלבד למועצה וברשימת מועמדים אחת לוועד המקומי. אדם שחתם על כתבי הסכמה לשמש כמועמד ביותר מרשימה אחת למועצה, או ביותר מרשימה אחת לוועד מקומי, שמו יימחק מכל רשימות המועמדים שלהן נתן את הסכמתו.

יש להקפיד ולכתוב בטפסים בצורה מדויקת ומלאה את הפרטים של המועמדים ושל החותמים על הצעת המועמד ועל רשימת המועמדים.

רשימות מועמדים שיוגשו באיחור לא יתקבלו.

לא תתקבל חוברת שנעשו בה תיקונים, שינויים או מחיקות (לרבות מחיקות בטיפקס) בשמות המועמדים או בסדר רישומם או במספר הסידורי שליד שם המועמד.

יש לקחת בחשבון שיש משמעות לסדר השמות, שכן, על פי סדר זה ייקבע הרכב הוועד המקומי הנבחר וכן החלפות במהלך הקדנציה, במידה ויהיו.

מומלץ להגיש רשימה ובה מספר חברים מעבר לנדרש, היות ובמהלך הקדנציה יתכנו חילופים בנסיבות שונות.

במידה ותוגש רק רשימה אחת, היא תקבל הכרזה מבלי לקיים הליך בחירות בקלפי, מתוך ההנחה שאם אין מתמודדים נוספים המועמדים הנ"ל מקובלים על כל אנשי היישוב.

חבר ועד מקומי לא יכול לכהן במקביל כחבר מליאת המועצה האזורית.

יו"ר ועד מקומי

ועד מקומי בוחר בישיבתו הראשונה את אחד מחבריו לראש הוועד.

הבחירה נעשית בהצבעה גלויה, והמועמד שמקבל למעלה ממחצית הקולות של כל חברי הוועד הוא הנבחר.

חשוב לבחור את האדם המתאים ביותר מבין חברי הוועד – זה שיש לו ניסיון ניהולי, פנאי ויחסי אנוש טובים, ולאו דווקא זה שזכה במירב הקולות בבחירות.

ראש ועד מקומי אינו זכאי לשכר בקשר לביצוע תפקידו.

יו"ר הועד הינו ראשון בין שווים, ואין לו סמכות עודפת על פני שאר חברי הועד המקומי.

בוועד מקומי לא יכולים לכהן קרובי משפחה (בן זוג, הורה או הורי הורה, בן זוגו, בן או בת או בני זוגם, אח או אחות או בני זוגם).

 

המידע המובא פה נועד להוות כלי עזר למתעניינים ולמועמדים לוועדים מקומיים במועצה, והוא אינו בא במקום ייעוץ משפטי ו/או האמור בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958,  וחוקים נוספים החלים על הוועדים המקומיים. בכל מקרה בו ישנו שוני בין האמור בכתבה זו לבין הקבוע בצו, הוראות הצו גוברות.

לפרטים ולמידע נוסף ניתן להיעזר בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, שהינו המקור החוקי לכללים, דרכי הבחירה, סמכויות, חובות חברי הועד המקומי ועוד.

מידע נוסף לגבי נושא הבחירות ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הפנים, יחידת המפקח על הבחירות, בכתובת: http://www.moin.gov.il

למידע על הבחירות במועצב אזורית חוף השרון לחץ כאן

למידע ושאלות לגבי הבחירות ניתן לפנות למיכל ליבוביץ פרץ, המרכזת את נושא הבחירות במועצה במייל: michall@hof-hasharon.co.il או בטלפון: 09-9596546

לוגו בחירות בחוף השרון