אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » פרוטוקולים מליאה » פרוטוקולים מליאה 2018

פרוטוקולים מליאה 2018

פרוטוקול מליאה מס' 1 25.11.18
סדר היום
 1. הצהרת חברי המליאה
 2. דברי פתיחה – ראש המועצה
 3. מצגת תפקיד ועבודת המליאה וועדותיה
 4. בחירת סגן ראש המועצה
 5. אשרור מינוי משרות אמון
 6. אישור מורשי חתימה
 7. מינוי נציג בקולחי השרון, רשות ניקוז ודירקטוריונים
 8. בחירת וועדות
הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה

לחץ כאן 

פרוטוקול מליאה מס' 68 14.10.19
סדר היום
 1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 67
 2. הצגת דוחות כספיים של חברת קולחי השרון ליום 31.12.2017
 3. עדכון תקציב
 4. דוח רבעוני 02/2018
 5. עדכון מורשי חתימה במוסדות חינוך ומועצה
 6. תב"רים
 7. דוח כספי מפורט 2017
 8. עדכונים
הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה

לחץ כאן 

לחץ כאן 

לחץ כאן 

לחץ כאן 

לחץ כאן 

לחץ כאן 

פרוטוקול מליאה מס 67 2.09.18
סדר היום

1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 66
2 .הצגת תכנית עבודה 2019- מנכ"לית
3 .אורכה למכרז רכש
4 .ביוב ארסוף
5 .ארסוף קדם
6 .תב"רים
7 .דיווח דוחות כספיים
8 .דוח כספי מבוקר 2017
01/2018 רבעוני דוח. 9
10.עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה

לחץ כאן 

לחץ כאן 

לחץ כאן 

לחץ כאן 

פרוטוקול מספר 66 29.07.18
סדר היום

על סדר היום:

 1. הצגת יועמ"ש חדש
 2. שינוי תעריפים היטל סלילה וצו ארנונה
 3. אישור פרוטוקולי מליאה: 65, 63
 4. אשרור מליאה טלפונית מס' 4
 5. הסכם קיר אקוסטי
 6. עדכון נישומים ביתרות זכות – תהליך עבודה
 7. סגירת העמותה לקידום החינוך בחוף השרון – סופי
 8. תבחינים לתמיכות 2019
 9. קביעת חברי הועד
 10. מחיקת חובות
 11. תקציב געש
 12. תב"רים
 13. עדכונים
הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה
פרוטוקול מליאה 65 01.07.18
סדר היום

1 .אישור פרוטוקולי מליאה: 63 ,64
2 .אשרור מליאה טלפונית מס' 3
3 .ניצנים
4 .קביעת מודד
5 .יו"ר ועדת הבחירות ותוספת חברים
6 .האצלת סמכויות "לאחזקת )או הפעלת( בית עלמין ומתן שירותי קבורה"
7 .דיון על יועץ משפטי
8 .תב"רים
9 .עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן

תמלול

לחץ כאן 

 

חומר נלווה

לחץ כאן 

לחץ כאן 

פרוטוקול מליאה 64 17.06.18
סדר היום

1 .אישור פרוטוקול מליאה: 62
2 .אישור המשך גביית אגרת שמירה עד לשנת 2019
3 .המשך העסקת קצין בטיחות מעל גיל 70
4 .חוקי עזר – עדכון תעריף לגבייה
5 .תב"רים
6 .מינוי ועדת בחירות מקומיות 2018
מינוי אסנת צימרמן כממלאת מקומו של אהוד רפפורט בוועדות המועצה
7 .עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה

לחץ כאן

לחץ כאן

לחץ כאן 

פרוטוקול מליאה מספר 63 24.05.18
סדר היום

1 .אישור פרוטוקול מליאה: 62
2 .עדכון תקציב
3 .עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן

תמלול
חומר נלווה

לחץ כאן 

לחץ כאן 

לחץ כאן 

פרוטוקול מליאה מספר 62 06.05.18
סדר היום

1 .אישור פרוטוקול מליאה: 61
2 .דוח גבייה
3 .עדכון נישומים ביתרות זכות
2017 4 רבעון דוח. 4
5 .החלפת נציגים בוועד ארסוף
6 .הסכם ניצנים
7 .ועדת תמיכות
8 .תב"רים
9 .הנחת מילואים – עדכון
10 .הליך מו"מ לפיתוח גני בצרה
11 .מינוי איילת בריליאנט כנציגת ציבור בוועדות בחינה
12 .עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה

לחץ כאן

לחץ כאן

לחץ כאן 

לחץ כאן 

לחץ כאן 

פרוטוקול שלא מן המניין - 21.1.18
סדר היום

1 .בחירת יועץ משפטי
2 .חלופת בית עלמין

הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול
חומר נלווה