אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » פרוטוקולים מליאה » פרוטוקולים מליאה 2019

פרוטוקולים מליאה 2019

פרוטוקול מליאה מס' 12 27.10.19
סדר היום

על סדר היום:

 

 1. הצגת עקרונות חוק העזר לפסולת עסקית
 2. הצגת תוכנית עבודה 2020- אגף חינוך
 3. אישור פרוטוקולים 9,10,11
 4. מורשי חתימה – גני כפר נטר
 5. אורכה למכרז ביטוח
 6. תב"רים
 7. עדכונים
הפרוטוקול
תמלול
חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 11 08.09.19
סדר היום

על סדר היום:

 1. עדכון תקציב
 2. תבחינים לתמיכות 2020
 3. דוח רבעוני
 4. מבנה ארגוני
 5. תוכנית עבודה מזכ"ל
 6. אישור נסיעה אלי ברכה
 7. אורכה לחוק עזר לשמירה
 8. מינוי נציגת ציבור לוועדות בחינה
 9. תב"רים
 10. עדכונים
הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה

לחץ כאן 

פרוטוקול מליאה מס' 10 04.08.19
סדר היום

על סדר היום:

 1. אשרור ו. ערר ארנונה
 2. הצגת תוכנית עבודה 2020 מזכ"ל
 3. מבנה ארגוני
 4. עדכון מורשי חתימה
 5. תב"רים
הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה

מבנה ארגוני 2018 לחץ כאן 

מבנה ארגוני 2019 לחץ כאן

מצגת עדכנית תכנית עבודה לחץ כאן

הזמנה למליאה לחץ כאן

פרוטוקול מליאה מס' 9 30.06.19
סדר היום

על סדר היום:

 1. הצגת דוחות כספיים קולחי השרון
 2. דוח ממונה על תלונות הציבור
 3. צו ארנונה
 4. הסכם חכירת משנה
 5. מינוי ממונה חוק חופש המידע
 6. מינוי רו"ח בוועדים
 7. מינוי עירן הלפרין לדירקטוריון בית החינוך המשותף חוף השרון
 8. תב"רים
הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 8
סדר היום

על סדר היום:

 1. תכנית מתאר כוללנית
 2. מחיקת חובות
 3. אישור פרוטוקול מליאה מס' 6+7
 4. מינוי נציג ציבור לוועדות בחינה
 5. מינוי עדי רוזנטל כדירקטור בחברה למחזור מים וקולחים
 6. תב"רים
 7. עדכונים
הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 7 19.05.19
סדר היום

על סדר היום:
1 . תקציבי ועדים
2 . אישור פרוטוקול מליאה מס' 6
3 . דוח רבעוני
4 . עדכון תקציב
5 . אישור הרשאות חתימה לרבנות ולסגנית המהנדס
6 . ועדת תמיכות
7 . מינוי ועדות ביקורת ביישובים
8 . זוכים ומשתתפים במכרזים בשנת 2018
9 . תב"רים
10 . עדכונים

הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס'6 24.03.19
סדר היום

על סדר היום:

 1. תקציבי ועדים
 2. אישור תקנון החברה למחזור
 3. תכנית מתאר כוללנית
 4. אישור מורשה חתימה לטובת כרטיס חכם לרבנות
 5. מינוי עדי רוזנטל כנציג ציבור – ועדת איכות הסביבה
 6. גידול קנאביס
 7. אישור פרוטוקולים מליאה מס' 4+5
 8. תב"רים
הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס' 5 10.02.19
סדר היום

 

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקולים מליאה מס' 2+3
 2. המלצה לוועדה המחוזית על מינוי שמואל בוקסר- עיריית נס ציונה ואבי הררי – מועצה מקומית אבן יהודה
 3. עדכון תקציב
 4. שיפוץ מועצה
 5. מכרז הזנה
 6. מינוי דירקטורים לתאגידים
 7. דין וחשבון לשנת 2018
 8. תכנית עבודה מחלקת שירות ומידע
 9. דוח ספקים שהשתתפו במכרזים 2018
 10. תב"רים
הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה
פרוטוקול מליאה מס'4 13.01.19
סדר היום
 1. מחיקת חובות
 2. דיון נוסף בצו ארנונה
 3. הצגת תוכניות עבודה: מחלקה מוניציפלית, קב"ט ושירות ומידע
 4. הצגת דוח דין וחשבון 2018
 5. פתרון ביוב
 6. אישור פרוטוקולים מליאה מס' 2+3
 7. תב"רים
הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה

נושא מס' 1 – מחיקת חובות , דוח ארנונה 

נושא מס' 2 – דיון נוסף בצו הארנונה- פרוטוקול מליאה מס 66 , צו מיסים 2019

נושא  מספר 3 – הצגת תכניות עבודה  מצגת , תע-אגף-מוניציפלי-למליאה

נושא מס' 4 – הצגת דין וחשבון 2018 דין-וחשבון-2018-סופי

נושא מס' 6 – מינוי אלי כחבר בוועדה המחוזית המלצה למינוי חבר בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה

נושא מס' 7 – תברים

הזמנה למליאה מס' 4 – מעודכן

פרוטוקול מליאה מס' 3 30.12.18
סדר היום
 1. הצגת תוכניות עבודה: מחלקת חינוך, הגיל הרך וילדים ונוער
 2. מינוי נציגי ציבור לוועדות בחינה
 3. מינוי מנכ"לית המועצה כממלאת מקום של ראש המועצה בוועדות בחינה
 4. השלמת מינוי ועד מקומי כפר נטר
 5. תקציב 2019
 6. תב"רים
הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן 

חומר נלווה

מבנה ארגוני עתידי לחץ כאן 

מבנה ארגוני קיים 122018 לחץ כאן 

פרוטוקול מליאה מס' 2 16.12.18
סדר היום
  1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 1
  2. רוני ניימן: המאבק להרחקת אסדות הגז
  3. הצגת תכנית עבודה: מנכ"לית
  4. הצגת תכנית עבודה: המחלקה לשירותים חברתיים
  5. האצלת סמכויות לוועדים המקומיים
  6. האצלת סמכויות – העברת תקציב לישובים
  7. מינוי ועדות
  8. מינוי א. חופש המידע
  9. מדיניות הפצת מיילים של חברי המליאה לטובת השתתפות בכנסים
  10. תב"רים

   

הפרוטוקול

לחץ כאן 

תמלול

לחץ כאן

חומר נלווה

ארנונה לישובים סופי לחץ כאן 

האצלת סמכויות לוועדים המקומיים לחץ כאן

מחלקת שירותים חברתיים – מצגת למליאה תכנית עבודה 2019 לחץ כאן