צו המיסים הינו אופן קביעת חיוב הארנונה לנכסים ולקרקעות תפוסות לכל שנת מס, וכלולות בו הגדרות האזורים, הבניינים, הסיווגים ואופן חישוב השטח, לרבות פירוט מלא של סוגי האזורים לכל גוש וחלקה בעיר, השימושים והתעריפים לכל שימוש ואזור.

צו המסים הנו הצו אשר מפרט את התנאים לתשלום ארנונה ובו נמצאים תעריפי הארנונה לכל סוג נכס/מהות שימוש.

צו המיסים מובא לאישור מליאת המועצה לפני תחילת שנת הכספים אליה הוא מתייחס.

 

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]