במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

חוק חופש המידע תשנ"ח / 1998 אשר נכנס לתוקפו ב- 1/9/1999 קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק. מועצה אזורית חוף השרון, כרשות אזורית, נמנית אל הרשויות הציבוריות שהחוק חל לגביהם ובתוכם תאגיד המועצה.

החוק קובע, בין השאר, מי רשאי לקבל מידע, אילו סוגי מידע מותר/ניתן למסור, וכן הנוהל להגשת הבקשה ואופן הטיפול בה.

לדוחות דין וחשבון -  לחץ כאן 

הליך הגשת הבקשה למידע:

מומלץ לעיין בהסבר מפורט על הליך הגשת הבקשה באתר היחידה לחופש המידע של משרד המשפטים

למילוי טופס מקוון דרך היחידה לחופש המידע של משרד המשפטים.

לנוחות הפונים, להלן תמצית מקוצרת של חלק מדרישות החוק:

אופן הטיפול בבקשה לקבלת מידע

 • בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה.
 • הרשות תודיע למבקש בהקדם ולא יאוחר מ-30 ימים מקבלת הבקשה, על החלטתה בבקשה. (הרשות יכולה להאריך תקופה זו ב- 30 ימים, ובלבד שניתנה הודעה מנומקת על כך למבקש).
 • ראש הרשות רשאי להאריך תקופה זו, בהחלטה מנומקת, ב- 60 ימים נוספים.
 • הרשות תמסור את המידע תוך זמן סביר ולא יאוחר מ-15 ימים ממועד החלטתה, אלא אם כן קיים נימוק המצדיק את אורכה, והודעה על כך תימסר למבקש.
 • המידע יימסר כפי שהוא מצוי ברשות והיא אינה חייבת לעבד אותו.
 • אם הרשות דחתה את הבקשה, היא תודיע על כך למבקש, וכן תיידע אותו על זכותו לעתור נגד ההחלטה לפי חוק בתי משפט לעניינים מנהליים, תש"ס-2000.

מתי הרשות רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע?

 • הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה
 • המידע נוצר/נתקבל, 7 שנים לפני הגשת הבקשה ואיתורו כרוך בקושי ממשי.
 • לא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי ברשותה.
 • המידע פורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו, בין בתשלום ובין שלא בתשלום.
 • המידע נוצר בידי רשות אחרת.

איזה מידע לרשות אסור למסור?

 • מידע שבגילויו יש חשש לפגיעה בביטחון, ביחסי החוץ, בביטחון הציבור או בביטחונו של אדם
 • מידע בטחוני שנקבע בצו
 • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין
 • מידע שאין לגלותו על-פי דין.

איזה מידע הרשות אינה חייבת למסור?

 • מידע שגילויו עלול לשבש את תפקוד התקין של הרשות
 • מידע על מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב
 • מידע על פרטי משא ומתן עם גוף או עם אדם שמחוץ לרשות
 • מידע בדבר דיונים, התייעצויות ותרשומות פנימיים, לרבות חוות דעת, טיוטה, עצה או המלצה, שניתנו לצורך קבלת החלטה, למעט התייעצויות הקבועות בדין
 • מידע הנוגע לניהול פנימי של הרשות, שאין לו חשיבות לציבור
 • סוד מסחרי או סוד מקצועי בעל ערך כלכלי, מקצועי או מסחרי; למעט אחד מאלה; 
 1.  מידע על חומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה 
 2.  תוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה, שלא ברשות היחיד
 • מידע שהרשות התחייבה שלא למסור, או שגילויו יפגע בהמשך קבלתו
 • מידע על שיטות עבודה ונהלים של רשות העוסקת באכיפת החוק, או בעלת סמכות חקירה או ביקורת או בירור תלונות על פי דין, אם גילויו עלול לגרום לאחד מאלה; 
 1. פגיעה בפעולות האכיפה או הביקורת, או בירור התלונות של הרשות. 
 2. פגיעה בהליכי חקירה או משפט או בזכותו של אדם למשפט הוגן. 
 3. גילוי או מתן אפשרות לגלות את קיומו או זהותו של מקור מידע חסוי
 • מידע בנושאי משמעת עובדים, למעט הליכים פומביים לפי חוק
 • מידע שיפגע בצנעת הפרט של נפטר

אגרות (מעודכן ל- 2023):

 •  אגרת בקשת מידע: 22 ₪.
 •  אגרת בעד איתור מיון וטיפול במידע: 30 ₪ לכל שעה (החל מהשעה הרביעית).
 •  אגרת הפקת מידע: 0.20 ₪ לכל עמוד צילום, או 2.5 ₪ לכל תקליטור.
 •  אם המידע היה מוקלט, מוסרט, מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית נתיקה – יישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה הממשיות של המידע.
 •  סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה: 150 ₪

תשלום האגרה: 

ניתן לשלם באמצעי התשלום הבאים במנהל הכנסות המועצה (לעדכון בשעות קבלת קהל לחץ כאן)

 •  מזומן
 •  כרטיסי אשראי (גם טלפונית)
 •  המחאה
 •  שובר לתשלום בבנק הדואר – יש ליצור איתנו קשר ואנו נשלח
 • לתשלום אגרת חופש המידע לחץ כאן

פטור מאגרת בקשה:

 • במקרים בהם המידע המבוקש הינו אודות המבקש עצמו: אדם המבקש מידע אודות עצמו וזכויותיו, יינתן פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה, החל בשעה הרביעית (כלומר, ייגבה תשלום אגרת טיפול החל מהשעה השביעית לטיפול).
 • מידע שיש להעמידו לרשות הציבור.

פרטי התקשרות:

הרי סימון

ממונה על חוק חופש המידע אחראי על בקשות המוגשות לפי חוק חופש המידע וכן על פניות הציבור
 

המידע שבעמוד זה מובא כשירות לציבור. נוסח החוק המחייב הוא זה אשר מפורסם ברשומות.