אנו, הח”מ, הורי התלמיד/ה (או, אפוטרופוסים בהעדר הורים):

לשם כך, הרינו משחררים את השפ”ח מחובת השמירה על סודיות המחויבת עפ”י החוק.

בכבוד רב,

Browser not supported

*במקרה של הורים גרושים/פרודים נדרשת חתימה של שני ההורים