אודות המועצה

הודעה בדבר בקשות תמיכה לעמותות הפועלות בתחום המועצה האזורית חוף השרון לשנת 2019.


מועצה אזורית חוף השרון, מודיעה בזאת כי עמותות הפועלות בתחומה המוניציפאלי, בנושאים הבאים: מוזיאונים להנצחת השואה והגבורה, תחום הספורט, בריאות וחינוך, מוזיקה ונגינה, רשאיות להגיש בקשה לתמיכה כספית בהתאם ל"נוהל לתמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות", לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/2006 מיום 28.8.06 ודרישות משלימות של המועצה.

רק עמותות העונות על תנאי הסף בתבחינים בתחום שבו מתבקשת התמיכה ראשיות להגיש בקשה מתאימה לפי הנוהל הנ"ל, הנמצא באתר המועצה- שירותים לתושב- תבחינים לתמיכות 2019.

התמיכות תחולקנה בהתאם לתבחינים והסדרים, כפי שאושרו על ידי המועצה ולנוהל התמיכות הנ"ל.

מובהר בזאת כי המועצה תדון בבקשות לאור סדרי העדיפויות והקריטריונים של המועצה, בהתחשב במצבה הכספי וללא קשר לתמיכה שניתנה או שלא ניתנה בעבר, ובכפוף לאישור התקציב לרבות שיעור התמיכה.

הבקשות תיבחנה על ידי ועדת תמיכות והמלצותיה תובאנה לאישור המועצה.

בקשה לתמיכה חתומה ובצירוף כל המסמכים והפירוט כנדרש בנוהל התמיכות, ניתן להגיש עד ליום ג', ה- 01.01.2019, כ"ד בטבת תשע"ח, בשעה 12:00.

את הטפסים ניתן להוריד באתר המועצה בכתובת: www.hof-hasharon.co.il  (טפסים > טופס לבקשת תמיכה). או בפנייה למחלקת גזברות.

 

בכבוד רב,
אלי ברכה

ראש מועצה אזורית חוף השרון