אודות המועצה

דף הבית » מחלקות המועצה » גזברות

גזברות

טלפונים
טלפון: 09-9596569
פקס: 09-9596592
מנהלת המחלקה
אולגה ששקיס   
טלפון: 09-9596503
אימייל: olga@hof-hasharon.co.il   
מזכירת המחלקה
יפעת שרעבי   
טלפון: 09-9596569
אימייל: yifats@hof-hasharon.co.il   
לחצו לצפייה ברשימת הטלפונים של המחלקה

אגף הגזברות במועצה אחראי על מנהל הכספים. גזבר המועצה אמון על הניהול הכספי של המועצה. ראש הרשות המועצה והגזבר אחראים, בחתימה משותפת, על כל המסמכים הכספיים המחייבים את הרשות. התקציב הנו מסמך משפטי אשר מחייב את הרשות (לאחר אישור התקציב הרגיל והבלתי רגיל במוסדות הרשות ובמשרד הפנים).

גזבר המועצה הנו תפקיד סטטוטורי – מינויו נעשה על פי חוק הרשויות המקומיות. על הגזבר לנהל את כספי הרשות  בצורה מאוזנת, תוך הקפדה על ניהול תקין בהתאם לחוקים ולתקנות.

הניהול הכספי של מועצה אזורית חוף השרון מנוהל בצורה מיטבית ומעניק למועצה איתנות כלכלית. המועצה נמצאת באיזון תקציבי מזה מספר שנים, קיבלה פרס על  ניהול כספי תקין והוגדרה על ידי משרד הפנים כרשות יציבה.

 

גזבר המועצה ממונה על המחלקות הבאות:

 • מחלקת הנהלת החשבונות
 • מחלקת תשלומים- גבייה וארנונה
 • חשבות שכר

 

תפקידיו של גזבר המועצה

 • ניהול שוטף של כספי המועצה -שמירה על איזון בין ההכנסות וההוצאות.
 • הכנת תקציב המועצה לאחר בחינת כל המשאבים והצרכים, לאישור הנהלת ומליאת המועצה.
 • מעקב, פיקוח ומתן דיווח שוטף על ביצוע התקציב בפועל.
 • עריכת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים של המועצה והגשתם לדיווח במליאת המועצה
 • ריכוז עבודה מול רו"ח מבקרים מטעם משרד הפנים .
 • סיוע בגיבוש המדיניות התקציבית והפיננסית במועצה.
 • סיוע בגיבוש הצעות להרחבת מקורות המימון וההכנסה למועצה (משרדי ממשלה וגופים מסחריים).
 • עריכת בדיקות כלכליות, תחשיבים פיננסיים וניתוחי כדאיות לתמיכה בתהליכי קבלת ההחלטות במועצה.
 • אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של מחלקות הנהלת חשבונות , שכר וגבייה.
 • אחריות על מערך המלוות והכנת תחזיות לפירעונם.
 • אחריות לתשלום שכר לכל העובדים במועצה ולכל ספקי השירותים.
 • אחריות על ניהול תזרים מזומנים של המועצה
 • אחריות על הקשר בין המועצה למוסדות פיננסיים.
 • אחריות על השקעת עודפים זמניים על פי נהלי משרד הפנים.
 • סיוע בתהליך הכנת המכרזים .
 • אישור התקשרויות חוזיות.
 • קשר עם יישובי המועצה בהיבט הכספי,  כולל סיוע בהכנת תקציבי הישובים, מעקב והבאה לאישור המועצה של הדוחות כספיים, תמיכה בנושא רכש והתקשרויות.
 • חברות בוועדות כגון: ועדת הנחות וועדת ערר.
 • אחריות על ניהול כספי של תאגידים עירוניים.

ניהול נכון ומדויק מעניק חוזק וחוסן כלכלי ומאפשר למועצה לעמוד ביעדים המגוונים.

מועצה האזורית חוף השרון מרבה לקבל את פרס "מנהל תקין" אשר ניתן מטעם משרד הפנים

טלפונים נוספים
תפקידשם מלאטלפון / שלוחהאימייל
גזברית המועצה אולגה ששקיס09-9596503
מנהלת לשכת גזברית ורכזת חוזים ומכרזיםיפעת שרעבי09-9596569
גזברות
תפקיד
גזברית המועצה
שם מלא
אולגה ששקיס
טלפון
09-9596503

תפקיד
מנהלת לשכת גזברית ורכזת חוזים ומכרזים
שם מלא
יפעת שרעבי
טלפון
09-9596569