בקשה לפטור נכס ריק

לפני מילוי הטופס מומלץ לקרוא בעיון את ההוראות למילוי הטופס. הנחה לנכס ריק* ההנחה כדלקמן: הנחת נכס ריק - למגורים ב- 6 חודשים ראשונים - 100% * ההנחה תינתן לתקופה המצטברת הנזכרת לעיל, במשך תקופת בעלותו של אדם בבניין, וכל עוד לא שונתה הבעלות בו. ההנחה תינתן לאחר בדיקת פקח בנכס, לא תינתן הנחה רטרואקטיבית, אלא אם כן תוגש בקשה מנומקת להגשת הבקשה באיחור. בצרוף תמונות נושאות תאריך המעידות על מצב הנכס נכון למועד שלגביו מבוקשת ההנחה
קראתי את ההוראות (חובה) שדה חובה

סוג הבקשה (חובה) שדה חובה

סוג נכס (חובה) שדה חובה

האם הוגשה בקשה לנכס ריק בעבר (חובה) שדה חובה

הריני מצהיר בזאת כי הנכס ריק מחפץ ואדם וכל הפרטים לעיל נכונים ומלאים . ידוע לי כי דיווח חלקי או כוזב הינה עבירה על החוק, וכן ידוע לי כי למועצה יש זכות לבדוק את נכונות הפרטים הנ``ל בכל האמצעים לרשותה כחוק. זהו שמי וזו חתימתי, ותוכן הצהרה זו אמת 

 

Browser not supported