תפקיד הוועדה לדון בנושאים כספיים העומדים על סדר יומה של מועצת הרשות כמו: תקציב רגיל ופיתוח, תקציבי מילואים, תקציב ותקן המבקר, דוחות כספיים, הלוואות ואשראי, ארנונה ועוד. ללבן נושאים אלו ולהגישן לדיון ולאישור במועצת הרשות. במועצה אזורית חוף השרון ועדת הנהלה מכהנת גם כועדת כספים

חברי הוועדה

תפקיד שם ישוב
יו"ר ההנהלה וראש המועצה אלי ברכה בית יהושוע
חבר מליאה דני מנהים ארסוף קדם
חבר מליאה אורלי עמיר בני ציון
חבר מליאה שוקי ארליך ארסוף
חבר מליאה שרון רומם כפר נטר
חברת מליאה תמנה שמאלי אודים
חבר מליאה בן הטה גליל ים

   חבר מליאה                                                                            אנדי וולף                                        חרוצים