תפקיד הוועדה לדון בנושאים כספיים העומדים על סדר יומה של מועצת הרשות כמו: תקציב רגיל ופיתוח, תקציבי מילואים, תקציב ותקן המבקר, דוחות כספיים, הלוואות ואשראי, ארנונה ועוד. ללבן נושאים אלו ולהגישן לדיון ולאישור במועצת הרשות. במועצה אזורית חוף השרון ועדת הנהלה מכהנת גם כועדת כספים

חברי הוועדה

תפקיד שם ישוב
חברת מליאה מירב קורן בצרה
חבר מליאה אנדי וולף חרוצים
חבר מליאה שוקי ארליך ארסוף
חברת מליאה צילי סלע בית יהושע
חבר מליאה שרון רומם כפר נטר
חברת מליאה תמנה שמאלי אודים
חבר מליאה בן הטה גליל ים