אודות המועצה

ועדת הנהלה

תפקיד הוועדה לדון בנושאים כספיים העומדים על סדר יומה של מועצת הרשות כמו: תקציב רגיל ופיתוח, תקציבי מילואים, תקציב ותקן המבקר, דוחות כספיים, הלוואות ואשראי, ארנונה ועוד. ללבן נושאים אלו ולהגישן לדיון ולאישור במועצת הרשות. במועצה אזורית חוף השרון ועדת הנהלה מכהנת גם כועדת כספים

חברי הוועדה:

מירב קורןחברת מליאהבצרה
אנדי וולף חבר מליאהחרוצים
שוקי ארליך חבר מליאהארסוף
צילי סלע חברת מליאהבית יהושע
שרון רומםחבר מליאהכפר נטר
תמנה שמאליחברת מליאהאודים
מרים דרוקחברת מליאהיקום
בן הטהחבר מליאהגליל ים