אודות המועצה

ועדת משנה

פרוטוקול ישיבת ועדת משנה מספר 2013001- 10.02.13- לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת ועדת משנה מספר 2013002- 03.03.13- לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת ועדת משנה מספר 2013003- 21.03.13- לצפייה לחץ כאן

חברי הועדה:

אלי ברכה -יו"רראש המועצה בית יהושע
אורלי עמיר חברת מליאהבני ציון
גילי בן יקר חבר מליאהרשפון
דני מנהייםחבר מליאה ארסוף קדם
םבלו לם חבר מליאהתל יצחק
ברק בן אריהחבר מליאה געש
מאיר דור סגן ראש המועצה שפיים