מבקרת המועצה, משמשת גם כממונה על תלונות הציבור ופועלת על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח 2008 המסדיר את הנושאים בהם על הממונה לטפל ואת דרך הטיפול הנדרשת.

המודל של מינוי מבקר הרשות המקומית גם כממונה על תלונות הציבור, דומה לנהוג אצל מבקר המדינה הנושא בשני הכובעים יחד, מבקר המדינה ונציב תלונות ציבור. האיחוד בין התפקידים מאפשר למבקר לעקוב בראייה כוללת ורחבה אחר פעולות המנהל הציבורי מהאספקטים השונים שלהם, הן מהיבט תיקון הליקויים והן מההיבט הציבורי הכללי של התייחסות לאזרח בבואו במגע עם המנהל. לשני היבטים אלה מכנה משותף: רשות הלוקה בחוסר יעילות מוסדית, לא תיטיב להעניק את השירות שהיא חבה לאזרח. מכאן גם אפשר להבין מדוע טבעי לאזרח לראות במבקר כתובת להגשת תלונתו.

תפקידו של ממונה על תלונות ציבור ברשות מקומית, בהיותה רשות ציבורית, לפקוח עינו על הרשות המקומית לבל תזניח את חובתה כלפי האזרח – לנהוג בו בהגינות ובתום לב, ותוך שמירה על זכויותיו החוקיות, כבודו וחירותו. אולם, יש להבהיר, כי אין בידיו הכלים לדון בחלק מהתלונות הנכנסות לגדר המשפט הפרטי (ביחס שבין השלטון והאזרח), ומצריכות הכרעה עובדתית בנושא השנוי במחלוקת, הכרוך בשמיעת עדויות הצגת ראיות, וקביעת מהימנות.

החוק ממונה על תלונות הציבור נועד לתת לציבור כתובת ברורה להפניית תלונות בנוגע לטיב השירות או ליחס הרשות המקומית מעניקה. למוסד זה תפקיד חשוב בהגנה על התושב מפני שרירות הרשות ו/או עובדיה. יחד עם זאת ראוי לציין, כי הממונה על תלונות הציבור אינו מהווה תחליף לממלאי התפקידים השונים ברשות מתוקף אחריותם בנושאים עליהם מופקדים.

בכפוף לאמור, טיפול הממונה על תלונות הציבור מותנה בקבלת תלונה ובכך שהמתלונן מיצה עם הנוגעים בדבר את ההליכים והאפשרויות בעניינו.

לממונה על תלונות הציבור אין סמכות להורות על ביטול קנסות חניה, סמכות זו נתונה בידי התביעה העירונית בלבד.

אופן הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור

באמצעות טופס להגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור
באמצעות דוא"ל:
 [email protected]
בפקס: 09-9596559
בדואר: מועצה אזורית חוף השרון, דואר שפיים 6099000

עקרונות עבודת נציב תלונות הציבור:

 • טיפול בתלונות בכתב המוגשות בליווי טופס תלונה בלבד.
 • טיפול בתלונות אשר לא נענו ו/או לא נענו באופן מספק ע"י מחלקות המועצה.
 • נושא תלונה הנוגע למועצה יכול להיות, בין השאר, על מעשה או מחדל שהינו בניגוד
  לחוק, או נעשה ללא סמכות חוקית, או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

נציב הפניות אינו מטפל ב:

 1. תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;
 2. תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
 3. תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;
 4. תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;
 5. תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].
 6. תלונה אנונימית ותלונה שהוגשה לאחר שעבר שנה מיום המעשה לא תטופל.

אין בהחלטותיו וממצאיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין בירור פנייה או תלונה כלשהי, כדי להעניק למתלונן או לכל אדם אחר, זכות או סעד בבית משפט ואין בהחלטותיו כדי למנוע זכות או סעד שהפונה זכאי לו על פי חוק.

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

 

יצירת קשר:

פקס: 09-9596559
קבלת קהל: בתיאום מראש 

אורלי רזניקוב

מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור