שלב א' – מידע מוקדם ומסמכי בקשה

כללי הברזל

 • בדיקה מקדימה תבטיח שלא תסכן את כספך בעסק בו לא ניתן לקבל רישיון!!
 • חוזה לשכירות עסק יכול להוות התחייבות כובלת ותמיד יש לברר זאת טרם תחילת תהליך הרישוי.
 • חשוב להגיע אל הרשות המקומית בכדי לקבל מידע מוקדם ומסמכי בקשה לרישיון עסק 'טעון רישוי'.
 • קבלת מידע מוקדם מהרשות המקומית מחייבת כתובת מדויקת של העסק, מספר החברה של המבקש, מספר הטלפון, כתובת דואר אלקטרונית ופירוט של כל העיסוקים שיתבצעו בשטח העסק או במבנה העסק.

מידע מוקדם – מה ניתן לקבל במחלקת רישוי עסקים?

 • הנחיות להגשת בקשה – ניתן לקבל את כל ההנחיות הדרושות להגשת הבקשה לקבלת הרישיון לעסק. ההנחיות יכללו את כל הקשור אל תוכניות העסק, תרשים סביבה, המסמך הדרושים, הטפסים, מפה מצבית ועוד.
 • סוג העסק – הגדרה של סוג העסק וזאת בהתאם לרשום בצו רישוי עסקים.
 • מדיניות והנחיות – בהתאם לסוג העסק והמיקום שלו.
 • חוקים ותקנות – בהם העסק יהיה חייב לעמוד.
 • גורמים מאשרים- פרטים אודות גורמי הרישוי וכל נתוני הרישוי הנדרשים וזאת על מנת לאשר את העסק.
 • רישוי – בעיות הרישוי שצפוות לעסק כתוצאה מהמיקום שלו וגורמים נוספים.
 • היתר בניה – האם יש צורך בהוצאת היתר בנייה למבנה של העסק.
 • שימוש חורג- האם יש לשנות את הייעוד של העסק או להגדיר אותו כ- 'שימוש חורג' וזאת בהתאם לחוקי התכנון והבנייה בישראל.
 • חוות דעת מקדמית – יש אפשרות להגיש בקשה לרשות המקומית או לנותני האישור (כרוך בתשלום אגרה והגשת טפסים) לקבלת חוות דעת מקדמית וזאת על מנת לבחון היטב את התכנות קיום העסק.

שלב ב' – הגשת בקשה ותשלום אגרה

מבקש הרישיון צריך להגיע אל הרשות המקומית, היחידה לרישוי עסקים.

מבקש הרישיון יגיע עם בקשה חתומה לקבלת רישיון עסק (טופס מובנה וייעודי לבקשה)

יש לקחת בחשבון שאם לא צורפו כל המסמכים הנדרשים, רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל את הבקשה.

רשות הרישוי תמיד תנמק (על פי חוק) בכתב את הסיבות לדחיית קבלת הבקשה.

בקשת רישיון עסק תכלול:

 • מסמכים שנדרשים על פי חוק – תכנית עסק הנדסית שחתומה על ידי המהנדס, מפה מצבית, תרשים סביבת עסק ובמקרה בו העסק הוא מפעל מסוכן יש לצרף תיק מפעל עם כל המסמכים הנדרשים וזאת בהתאם לתקנות רישוי העסקים המתייחסת למפעלים מסוכנים. (סיכונים בעסק, אמצעים למניעת סיכונים בעסק ועוד).
 • אישור תשלום אגרה – חשוב לדעת שמחלקת רישוי עסקים תמיד תגבה אגרות עבור שירותים אותם היא מספקת לציבור. האגרה מחושבת בהתאם לכל פריט בנפרד ובהתאמה מלאה לרשום בצו רישוי עסקים. האגרות הקיימות הן:
 • אגרת בקשת רישיון עסק / אגרת בקשת היתר זמני לעסק
 • אגרת רישיון לעסק – מיועדת למחדשי רישיון ולעסקים בעלי רישיון שלא שילמו אגרה.

שלב ג' – בחינת הבקשה

היחידה לרישוי עסקים תבחן את הבקשה וכל המסמכים המסופחים אליה.

לאחר אישור הבקשה הרשות תנפיק למגיש הבקשה מסמך אישור בקשה.


שלב ד' – העברת הבקשה לאישור (גורמי ונותני האישור)

במקביל לבחינת הבקשה על ידי היחידה לרישוי העסקים, מחלקת רישוי עסקים תעביר את הבקשה לגורמים מאשרים נוספים שתפקידם לבחון את הבקשה (כל אחד בנפרד), לבצע את הבדיקות הדרושות ולאשר או לסרב לבקשה. בהתאם לחוק יישמר בתהליך זה עיקרון הפרדת סמכויות.

הבקשה תועבר לוועדה המקומית לתכנון ובנייה וזאת למטרת בדיקה הנדסית שעיקרה הוא בדיקת התאמתו של העסק לדיני התכנון ודיני הבנייה. בנוסף, הבקשה תועבר גם לאישור שירותי הכיבוי, משרד הבריאות, משטרת ישראל, המשרד לאיכות הסביבה וגורמים ונותני אישורים רלוונטיים נוספים.


שלב ה' – בחינת זכאות להיתר זמני לעסק / רישיון עסק

בשלב זה מחלקת רישוי עסקים תרכז את כל חוות הדעת (והתנאים) של נותני וגורמי האישור ובהתאם תחליט על אחת התוצאות הבאות:

 • תשובה חיובית: באם התשובה חיובית מחלקת רישוי עסקים תערוך את ההיתר הזמני או את רישיון העסק והתנאים השונים להפעלת העסק ולאחר מכן תחתים את ראש הרשות על רישיון העסק.
 • תשובה שלילית: תפקידה של הרשות המקומית יהיה לרשום את הנימוק לסירוב מתן רישיון לעסק ותוציא אל מבקש הבקשה מכתב מנומק.
 • התנייה לקבלת רישיון: הרשות המקומית תאשר את פתיחת העסק רק לאחר ביצוע תנאים מוקדמים שהוכתבו על ידי נותן האישור או הרשות המקומית.

שלב ו' – הנפקת הרישיון לעסק / הנפקת ההיתר הזמני לעסק

השלב האחרון יהיה הנפקה של היתר זמני לעסק או הנפקה של רישיון לעסק. דבר זה יעשה על ידי זימונו של בעל העסק לרשות המקומית. בעת בואו, בעל העסק יצהיר ויחתום על הצהרה שעיקרה הוא שלא נעשה שום שינוי בעסק. לאחר חתימה על הצהרה זו בעל העסק יקבל את הרישיון ישירות.

הערות:

 1. המחלקה לרישוי עסקים לא תנפיק היתר זמני או רישיון עסק ללא קבלת אישורים מאת גורמי ונותני האישורים.
 2. ההיתר הזמני או רישיון העסק אינם תקפים כל עוד הם אינם חתומים.
 3. רישיון העסק או ההיתר הזמני לעסק אינם בתוקף כל עוד לא שולמה האגרה.

סרגל זמנים

חשוב לדעת שעמידה בכל התנאים הדרושים של הגשת בקשת ומסמכי רישון עסק, תקצר את הליך הרישוי. גורמי הרישוי השונים וכן נותני האישורים תמיד יחוייבו להשיב על הפנייה אליהם תוך פרקי זמן ספציפיים וזאת בהתאם לתקנות רישוי העסקים ולכן אין הם הגורם לעיכוב התשובות.