המועצה האזורית חוף השרון משקיעה משאבים רבים בכדי להעניק תמיכה כספית לעמותות שונות ברחבי המועצה לקידום פועלן ותרומתן לקהילה.

תמיכת המועצה נקבעת בתחילת כל שנה בהתאם לתקציב המועצה.

עמותות רשאיות להגיש בקשה לתמיכה כספית בהתאם ל"נוהל לתמיכות במוסדות ציבור ע"י רשויות מקומיות", זאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/2006 מיום 23.8.06 והדרישות המשלימות של המועצה. רק עמותות אשר עונות על תנאי הסף בתבחינים בתחום בו מתבקשת התמיכה, רשאיות להגיש בקשה מתאימה וזאת בהתאם לנהלים.

 להודעה להארכת מועד הגשת בקשות תמיכה לעמותות 2023 לחצו כאן 

בקשה לתמיכה חתומה ובצירוף כל המסמכים והפירוט כנדרש בנוהל התמיכות, ניתן להגיש עד ליום א', ה- 12/03/2023,י"ט באדר תשפ"ג, בשעה 12:00 למחלקת גזברות.

את הטפסים ניתן להוריד באתר המועצה (טפסים > טופס לבקשת תמיכה). או בפנייה למחלקת גזברות- 09-9596569.

טפסי בקשה למתן תמיכה לעמותה

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]