אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » תמיכה לעמותות

תמיכה לעמותות

המועצה האזורית חוף השרון משקיעה משאבים רבים בכדי להעניק תמיכה כספית לעמותות שונות ברחבי המועצה לקידום פועלן ותרומתן לקהילה.

תמיכת המועצה נקבעת בתחילת כל שנה בהתאם לתקציב המועצה.

עמותות רשאיות להגיש בקשה לתמיכה כספית בהתאם ל"נוהל לתמיכות במוסדות ציבור ע"י רשויות מקומיות", זאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/2006 מיום 23.8.06 והדרישות המשלימות של המועצה. רק עמותות אשר עונות על תנאי הסף בתבחינים בתחום בו מתבקשת התמיכה, רשאיות להגיש בקשה מתאימה וזאת בהתאם לנהלים.

בקשה לתמיכה חתומה ובצירוף כל המסמכים והפירוט כנדרש בנוהל התמיכות, ניתן להגיש עד ליום ג', ה- 01.01.2019, כ"ד בטבת תשע"ט, בשעה 12:00.

את הטפסים ניתן להוריד באתר המועצה בכתובת: www.hof-hasharon.co.il  (טפסים > טופס לבקשת תמיכה). או בפנייה למחלקת גזברות.

תבחינים למתן תמיכות 2019

תבחינים למתן תמיכות (לחץ כאן).

טופס בקשה למתן תמיכה לעמותה

טופס לבקשת תמיכה (לחץ כאן)

פרוטוקולים ועדת תמיכות 2019

פרוטוקול ועדת תמיכות מס'1 מיום 27.02.2019 (לחץ כאן)

פרוטוקול ועדת תמיכות מס'2 מיום 07.05.2019 (לחץ כאן)

פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 3 מיום 29.08.2019(לחץ כאן )

פרוטוקולים ועדת תמיכות 2018

פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 01.05.2018 (לחץ כאן)

פרוטוקולים ועדת תמיכות 2017

פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 2 מיום 18.10.2017 (לחץ כאן)

פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 1 מיום 23.03.2017 (לחץ כאן)

פרוטוקולים ועדת תמיכות 2016

פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 14.08.2016  (לחץ כאן)