אגף הגזברות אחראי על ניהול המערך הכספי של הרשות המקומית וכן על גיוס משאבים כלכליים לפעילויות ולהגדלת נפח השירותים. אגף הכספים מגבש את המדיניות הכלכלית בהתאם לחזון המועצה וממנף את הפעילות הכספית של הרשות באמצעות גיבוש תקציב, סיוע ליחידות המועצה בניהול התקציב ומעקב אחר הפעלתו. האגף מהווה אחד מעמודי התווך של המועצה, אל מול מכלול האתגרים בפניהם ניצבת הרשות. ניהול כספי מיטבי מעניק למועצה חוסן ואיתנות כלכלית. המועצה שלנו מוגדרת על ידי משרד הפנים, כרשות יציבה וזוכה לעצמאות ניהולית בשורה של נושאים. באמצעות ניהול הכספים, הרשות המקומית מביאה לידי ביטוי את חזון ראש המועצה ומועצת הרשות, לפיתוח ותחזוקת הישובים בהיבטים השונים, ברמה הגבוהה היעילה והחדשנית ביותר לרווחת תושביה. בשנת 2024, אגף הגזברות שם דגש על עבודה בהתאם לעקרונות המועצה – אחריות, אמון, שיתוף, כבוד האדם ומצוינות.

האגף אמון על ניהול ואבטחת המשאבים הכספיים לצורך מימון פעולות הרשות, תוך שמירה על ניהול כספי תקין ודרישות החוק.

בין היתר אחראי האגף גם על גיבוש הצעת התקציב הרגיל ותקציבי הפיתוח וניהולם השוטף, הן בצד המקורות השונים (עצמיים וחיצוניים) והן בצד השימושים – מעקב, בקרה, חשיבה כלכלית ויזמית תוך בחינת התייעלות. וכן, מעקב אחר התקציב מול הביצוע של הרשות בכל עת.

תחומי האחריות העיקריים הם: גזברות, הנהלת חשבונות ושכר.

 אנו משקיעים זמן ומשאבים רבים בניהול תקין ומאוזן של הכספים, מקפידים על החוקים והתקנות ומנהלים את התקציב בצורה שקולה ואחראית.