אודות המועצה

גזברות המועצה

אגף הגזברות במועצה אחראי על מנהל הכספים. גזבר המועצה אמון על הניהול הכספי של המועצה. כפועל יוצא מכך אחראים ראש הרשות והגזבר, בחתימה משותפת, על כל המסמכים הכספיים המחייבים את הרשות. התקציב הינו מסמך משפטי אשר מחייב את הרשות (לאחר אישור התקציב הרגיל והבלתי רגיל במוסדות הרשות ובמשרד הפנים).

גזבר המועצה הינו תפקיד סטטוטורי – מינויו נעשה על פי חוק הרשויות המקומיות. על הגזבר לנהל את כספי הרשות  בצורה מאוזנת, תוך הקפדה על ניהול תקין בהתאם לחוקים ולתקנות.

הניהול הכספי של מועצה אזורית חוף השרון מנוהל בצורה מיטבית ומעניק למועצה איתנות כלכלית. המועצה נמצאת באיזון תקציבי מזה מספר שנים, קיבלה פרס על  ניהול כספי תקין והוגדרה על ידי משרד הפנים כרשות יציבה.

תפקידיו של גזבר המועצה

 • ניהול שוטף של כספי המועצה -שמירה על איזון בין ההכנסות וההוצאות.
 • הכנת תקציב המועצה לאחר בחינת כל המשאבים והצרכים, לאישור הנהלת ומליאת המועצה.
 • מעקב, פיקוח ומתן דיווח שוטף על ביצוע התקציב בפועל.
 • עריכת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים של המועצה והגשתם לדיווח במליאת המועצה
 • ריכוז עבודה מול רו"ח מבקרים מטעם משרד הפנים .
 • סיוע בגיבוש המדיניות התקציבית והפיננסית במועצה.
 • סיוע בגיבוש הצעות להרחבת מקורות המימון וההכנסה למועצה (משרדי ממשלה וגופים מסחריים).
 • עריכת בדיקות כלכליות, תחשיבים פיננסיים וניתוחי כדאיות לתמיכה בתהליכי קבלת ההחלטות במועצה.
 • אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של מחלקות הנהלת חשבונות , שכר וגבייה.
 • אחריות על מערך המלוות והכנת תחזיות לפירעונם.
 • אחריות לתשלום שכר לכל העובדים במועצה ולכל ספקי השירותים.
 • אחריות על ניהול תזרים מזומנים של המועצה
 • אחריות על הקשר בין המועצה למוסדות פיננסיים.
 • אחריות על השקעת עודפים זמניים על פי נהלי משרד הפנים.
 • סיוע בתהליך הכנת המכרזים .
 • אישור התקשרויות חוזיות.
 • קשר עם יישובי המועצה בהיבט הכספי,  כולל סיוע בהכנת תקציבי הישובים, מעקב והבאה לאישור המועצה של הדוחות כספיים, תמיכה בנושא רכש והתקשרויות.
 • חברות בוועדות כגון: ועדת הנחות וועדת ערר.
 • אחריות על ניהול כספי של תאגידים עירוניים.

ניהול נכון ומדוייק מעניק חוזק וחוסן כלכלי ומאפשר למועצה לעמוד ביעדים המגוונים.

מועצה האזורית חוף השרון מרבה לקבל את פרס "מנהל תקין" אשר ניתן מטעם משרד הפנים

גזבר המועצה ממונה על המחלקות הבאות:

 • מחלקת הנהלת החשבונות
 • מחלקת גבייה וארנונה
 • חשבות שכר

גזבר המועצה – אולגה ששקיס

 • טלפון: 09-9596503

דוא"ל: olga@hof-hasharon.co.il